ورق سیاه 30

ورق سیاه 30

دسته بندی
ورق سیاه
تعداد ارائه دهنده ها
۴۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۸۱۵۰ تومان تا ۲۱۷۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق سیاه 30 ابعاد 1200x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1250x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۲۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۹,۴۰۴

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

۱۷,۹۸۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۱۹,۱۷۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1500x6000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۵۸۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۰,۳۲۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

۱۹,۵۸۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۸۱۷

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 2000x6000 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۲۱۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

فابريك

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۹۹۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۶۷۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

اهواز

کیلوگرم

۲۶,۹۰۰

۶ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۳,۶۷۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1000x6000 فولاد اصفهان (سپاهان)

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۱۰۹

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 2000x12000 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

۲۳,۴۸۷

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1250x6000 فولاد خرم آباد

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۰۰۹

۱۵ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

خرم آباد

کیلوگرم

۱۸,۸۱۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۱۹,۰۸۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1250 اکسین

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۹۰۰

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1250 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۸۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

۲۳,۲۰۰

۵ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1000 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۶۶

فابریک

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۶۰۰

دیروز

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1500 کاویان

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۴

برگ

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۲۰۰

۶ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

انبار اهواز

کیلوگرم

۱۹,۸۱۷

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۳۰۰

۶ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ورق سیاه 30 ابعاد 1000 فولاد اصفهان (سپاهان)

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۴

شیت

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق سیاه 30