ورق روغنی 0.9

ورق روغنی 0.9

دسته بندی
ورق روغنی
تعداد ارائه دهنده ها
۴۴ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۵۳۰۰۰ تومان تا ۵۴۵۹۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق روغنی 0.9 ابعاد 1000

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۴۴,۷۰۰

۱۶ اسفند ۱۴۰۱

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد غرب آسیا

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

location

انبار تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۳۹,۶۳۳

۱۷ بهمن ۱۴۰۱

هفت الماس

ST12

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

۴۲,۷۹۸

۲۰ بهمن ۱۴۰۱

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۳۳۹

۲۳ آبان ۱۴۰۰

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۵۳,۰۰۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

قزاق

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

روسیه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

ST13

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۵۴,۰۰۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۵۳,۰۳۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

هفت الماس

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۵۳,۰۰۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

فولاد مبارکه

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۵۴,۵۹۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

چین

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۶۰۰

۷ دی ۱۴۰۱

ورق روغنی 0.9 ابعاد 1250

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۴۵,۲۰۰

۱۶ اسفند ۱۴۰۱

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد غرب آسیا

ST12

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد غرب آسیا

ST12

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندگریدتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

هفت الماس

location

انبار تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
انتها

ورق روغنی 0.9