ورق رنگی پرتقالی

ورق رنگی پرتقالی

دسته بندی

ورق رنگی

تعداد ارائه دهنده ها

۲۴ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۵۲,۴۰۰ تومان تا ۵۲,۴۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق رنگی پرتقالی ضخامت 0.23

عمران مدرن

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۹۹۸۱

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق رنگی پرتقالی ضخامت 0.35

عمران مدرن

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۹۹۸۱

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق رنگی پرتقالی ضخامت 0.4

عمران مدرن

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۹۹۸۱

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

ورق رنگی پرتقالی ضخامت 0.45

عمران مدرن

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۹۹۸۱

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

ورق رنگی پرتقالی ضخامت 0.47

عمران مدرن

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

تماس بگیرید

-

شهر آهن

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۹۹۸۱

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق رنگی پرتقالی ضخامت 0.5

عمران مدرن

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
location

کیلوگرم

۴۸,۹۰۰

-۱ روز پیش

آهن پخش

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۹۹۸۱

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
انتها

ورق رنگی پرتقالی