ورق استنلس استیل آلیاژ 321

ورق استنلس استیل آلیاژ 321

دسته بندی
ورق استنلس استیل
تعداد ارائه دهنده ها
۲۵ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۸۵۰۰۰ تومان تا ۱۹۷۲۴۸ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق استنلس استیل آلیاژ 321 ضخامت 3

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x3000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۷,۹۸۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

ورق استنلس استیل آلیاژ 321 ضخامت 5

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x3000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۷,۹۸۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

1500x6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۷,۹۸۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

ورق استنلس استیل آلیاژ 321 ضخامت 1.5

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1250x2500

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x3000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1250×2500

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۷,۹۸۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

ورق استنلس استیل آلیاژ 321 ضخامت 6

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x3000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

ورق استنلس استیل آلیاژ 321 ضخامت 8

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴۷,۹۸۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

ورق استنلس استیل آلیاژ 321 ضخامت 10

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵۷,۹۶۴

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

ورق استنلس استیل آلیاژ 321 ضخامت 14

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 321 ضخامت 20

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 321 ضخامت 12

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵۷,۹۶۴

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

ورق استنلس استیل آلیاژ 321 ضخامت 0.8

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

ورق استنلس استیل آلیاژ 321 ضخامت 4

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

1500x3000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

ورق استنلس استیل آلیاژ 321