ورق استنلس استیل آلیاژ 310

ورق استنلس استیل آلیاژ 310

دسته بندی
ورق استنلس استیل
تعداد ارائه دهنده ها
۵۰ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۰۰۱۸۵ تومان تا ۴۵۰۰۰۱ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 2

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000×2000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۴ روز پیش

1500×6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x3000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 3

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000×2000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

1500×6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x3000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 4

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

1500x3000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

1500x6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x3000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 5

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

1500x3000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

1500x6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x3000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 6

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

1500x3000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

1500x6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 10

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x3000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

1500x6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 15

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 20

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x3000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

1500x6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 25

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 30

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۱

۳ روز پیش

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 50

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰۰,۱۸۵

۱۱ بهمن ۱۴۰۰

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 0.6

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 0.7

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 0.8

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 1

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x3000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 ضخامت 1.5

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x3000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در تهران

ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در تهران، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در تهران - آفتاب، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در تهران - بومهن، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در تهران - پردیس، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در تهران - کن، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در اسلام شهر، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در اسلام شهر - چهاردانگه، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در پاکدشت، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در پاکدشت - شریف آباد، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در دماوند، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در دماوند - رودهن، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در رباط کریم، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در رباط کریم - بوستان، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در رباط کریم - پرند، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در رباط کریم - صالح آباد، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در رباط کریم - گلستان، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در رباط کریم - نصیرآباد، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در ری، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در ری - حسن آباد، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در ری - خاوران، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در ری - کهریزک، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در شهریار، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در شهریار - اندیشه، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در فيروزکوه، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در فيروزکوه - ارجمند، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در قدس، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در لواسان، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در لواسان - فشم، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در ملارد، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در ملارد - صفا دشت، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در ورامین، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در ورامین - پیشوا، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در ورامین - جوادآباد، ورق استنلس استیل آلیاژ 310 در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما