ورق آلیاژی ST52

ورق آلیاژی ST52

دسته بندی
ورق آلیاژی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۷۸ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق آلیاژی ST52 ضخامت 4

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

فولاد مبارکه

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۲۸۴

دیروز

ورق آلیاژی ST52 ضخامت 5

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

فولاد مبارکه

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۲۸۴

دیروز

ورق آلیاژی ST52 ضخامت 6

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه ساوه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت - برشی

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۵۰۰

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت - فابریک

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۱۰۰

۴ روز پیش

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۰۴۷

دیروز

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۲,۷۵۳

دیروز

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

فولاد مبارکه

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۱,۵۶۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

1500

فولاد مبارکه

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آلیاژی ST52 ضخامت 8

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

فولاد مبارکه

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۱۴۷

۴ روز پیش

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۴۵۰

دیروز

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه ساوه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت - برشی

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۶۰۰

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت - فابریک

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۷۴۳

۴ روز پیش

2000x6000

چین

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۱۴۷

دیروز

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۲,۷۵۳

دیروز

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۱,۵۶۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

1500

فولاد مبارکه

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آلیاژی ST52 ضخامت 10

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه ساوه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۱۰۰

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

2000x6000

اکسین

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

دیروز

2000x6000

اکسین

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

اکسین

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۱,۷۴۳

۴ روز پیش

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

اکسین

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۱۴۷

دیروز

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۲,۵۶۹

دیروز

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۵۶۰

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

ورق آلیاژی ST52 ضخامت 12

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه ساوه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت - برشی

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۴۰۰

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

2000x6000

اکسین

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

دیروز

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق آلیاژی ST52