ورق آلیاژی A516

ورق آلیاژی A516

دسته بندی
ورق آلیاژی
تعداد ارائه دهنده ها
۸۸ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق آلیاژی A516 ضخامت 6

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۰۱

۲ روز پیش

فولاد مبارکه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۵۴۱

۲ روز پیش

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۲۴۰

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

ورق آلیاژی A516 ضخامت 8

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

فولاد مبارکه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۰۱

دیروز

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۵۵۰

دیروز

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

بلژیک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

اکسین

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۰۱

۲ روز پیش

فولاد مبارکه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۵۴۱

۲ روز پیش

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۵۵۰

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

ورق آلیاژی A516 ضخامت 10

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x12000

فولاد مبارکه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۲۴۱

دیروز

1500

فولاد مبارکه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۱۰۰

دیروز

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

بلژیک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x12000

اکسین

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

اکسین

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۲۴۰

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

ورق آلیاژی A516 ضخامت 12

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

فولاد مبارکه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۳۰۱

دیروز

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۵۱

دیروز

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x12000

اکسین

location

بنگاه اهواز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

اکسین

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۰۱

۲ روز پیش

فولاد مبارکه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۵۴۱

۲ روز پیش

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴,۷۵۰

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

ورق آلیاژی A516 ضخامت 15

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

بلژیک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

ورق آلیاژی A516 در تهران

ورق آلیاژی A516 در تهران، ورق آلیاژی A516 در تهران - آفتاب، ورق آلیاژی A516 در تهران - بومهن، ورق آلیاژی A516 در تهران - پردیس، ورق آلیاژی A516 در تهران - کن، ورق آلیاژی A516 در اسلام شهر، ورق آلیاژی A516 در اسلام شهر - چهاردانگه، ورق آلیاژی A516 در پاکدشت، ورق آلیاژی A516 در پاکدشت - شریف آباد، ورق آلیاژی A516 در دماوند، ورق آلیاژی A516 در دماوند - رودهن، ورق آلیاژی A516 در رباط کریم، ورق آلیاژی A516 در رباط کریم - بوستان، ورق آلیاژی A516 در رباط کریم - پرند، ورق آلیاژی A516 در رباط کریم - صالح آباد، ورق آلیاژی A516 در رباط کریم - گلستان، ورق آلیاژی A516 در رباط کریم - نصیرآباد، ورق آلیاژی A516 در ری، ورق آلیاژی A516 در ری - حسن آباد، ورق آلیاژی A516 در ری - خاوران، ورق آلیاژی A516 در ری - کهریزک، ورق آلیاژی A516 در شهریار، ورق آلیاژی A516 در شهریار - اندیشه، ورق آلیاژی A516 در فيروزکوه، ورق آلیاژی A516 در فيروزکوه - ارجمند، ورق آلیاژی A516 در قدس، ورق آلیاژی A516 در لواسان، ورق آلیاژی A516 در لواسان - فشم، ورق آلیاژی A516 در ملارد، ورق آلیاژی A516 در ملارد - صفا دشت، ورق آلیاژی A516 در ورامین، ورق آلیاژی A516 در ورامین - پیشوا، ورق آلیاژی A516 در ورامین - جوادآباد، ورق آلیاژی A516 در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما