ورق آلیاژی 17mn4

ورق آلیاژی 17mn4

دسته بندی
ورق آلیاژی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۵ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق آلیاژی 17mn4 ضخامت 10

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۸۰۰

دیروز

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۹۱۰

۲ روز پیش

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۳۶۰

۲ روز پیش

ورق آلیاژی 17mn4 ضخامت 12

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۳۰۰

دیروز

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۹۱۰

۲ روز پیش

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۹۱۰

۲ روز پیش

ورق آلیاژی 17mn4 ضخامت 15

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۳۰۰

دیروز

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۹۱۰

۲ روز پیش

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۲۹۰

۲ روز پیش

ورق آلیاژی 17mn4 ضخامت 6

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۸۰۰

دیروز

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۳۶۰

۴ روز پیش

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۳۶۰

۲ روز پیش

ورق آلیاژی 17mn4 ضخامت 8

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۸۰۰

دیروز

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

کره

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۳۶۰

۲ روز پیش

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۳,۳۶۰

۲ روز پیش

ابتدا
۱
انتها

ورق آلیاژی 17mn4