ورق آلیاژی دورستات 500

ورق آلیاژی دورستات 500

دسته بندی
ورق آلیاژی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۵ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق آلیاژی دورستات 500 ضخامت 4

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۳,۹۶۳

دیروز

ورق آلیاژی دورستات 500 ضخامت 5

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۳,۹۶۳

دیروز

ورق آلیاژی دورستات 500 ضخامت 8

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۳,۹۶۳

دیروز

2500x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۳,۹۶۳

دیروز

2500x8000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۲,۹۶۳

دیروز

ورق آلیاژی دورستات 500 ضخامت 10

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۳,۹۶۳

دیروز

1500x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۳,۹۶۳

دیروز

2500x8000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۲,۹۶۳

دیروز

1190x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۲,۹۶۳

دیروز

1500x3000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۳,۹۶۳

دیروز

ورق آلیاژی دورستات 500 ضخامت 15

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۳,۹۶۳

دیروز

1200x2500

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۳,۹۶۳

دیروز

ورق آلیاژی دورستات 500 ضخامت 20

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۳,۹۶۳

دیروز

2500x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۳,۹۶۳

دیروز

ورق آلیاژی دورستات 500 ضخامت 30

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۲۳,۹۶۳

دیروز

ابتدا
۱
انتها

ورق آلیاژی دورستات 500