ورق آلیاژی دورستات 400

ورق آلیاژی دورستات 400

دسته بندی
ورق آلیاژی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۱ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق آلیاژی دورستات 400 ضخامت 8

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۳۹,۹۶۳

۲۰ آذر ۱۴۰۱

2500x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۳۹,۸۶۳

۲۰ آذر ۱۴۰۱

2500x8000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۳۹,۸۶۳

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ورق آلیاژی دورستات 400 ضخامت 10

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۳۹,۹۶۳

۲۰ آذر ۱۴۰۱

1500x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۳۹,۹۶۳

۲۰ آذر ۱۴۰۱

2500x8000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۳۹,۹۶۳

۲۰ آذر ۱۴۰۱

1190x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۳۹,۹۶۳

۲۰ آذر ۱۴۰۱

1500x3000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۳۹,۹۶۳

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ورق آلیاژی دورستات 400 ضخامت 45

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۳۹,۹۶۳

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ورق آلیاژی دورستات 400 ضخامت 50

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

2000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۳۹,۹۶۳

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ورق آلیاژی دورستات 400 ضخامت 60

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

2000x6000

اتریش

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۳۹,۹۶۳

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ابتدا
۱
انتها

ورق آلیاژی دورستات 400