ورق آلومینیوم آلومینیوم پارس

ورق آلومینیوم آلومینیوم پارس

دسته بندی
ورق آلومینیوم
تعداد ارائه دهنده ها
۴۴ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۵۵۹۶۴ تومان تا ۲۰۲۷۵۳ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

ورق آلومینیوم آلومینیوم پارس ضخامت 0.8

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

۱۰۰۰x۲۰۰۰

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آلومینیوم آلومینیوم پارس ضخامت 0.5

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

۱۰۰۰x۲۰۰۰

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

ورق آلومینیوم آلومینیوم پارس ضخامت 0.6

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

۱۰۰۰x۲۰۰۰

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

۱۰۰۰x۲۰۰۰

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آلومینیوم آلومینیوم پارس ضخامت 1

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

۱۰۰۰x۲۰۰۰

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آلومینیوم آلومینیوم پارس ضخامت 2

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

۱۰۰۰x۲۰۰۰

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق آلومینیوم آلومینیوم پارس