ورق آلومینیوم آجدار 1050

ورق آلومینیوم آجدار 1050

دسته بندی
ورق آلومینیوم آجدار
تعداد ارائه دهنده ها
۲۷ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۹۵۴۱۰ تومان تا ۱۱۳۲۱۱ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 1

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۱۳,۲۱۱

دیروز

1250x2500

آلومینیوم پارس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۱۳,۲۱۱

دیروز

1000x2000

پارس آلومان کار

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۱۳,۲۱۱

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 1.5

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۱۳,۲۱۱

دیروز

1250x2500

آلومینیوم پارس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۱۳,۲۱۱

دیروز

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 2

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 2.5

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۱۳,۲۱۱

دیروز

1250x2500

آلومینیوم پارس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۱۳,۲۱۱

دیروز

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 3

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۱۳,۲۱۱

دیروز

1250x2500

آلومینیوم پارس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۱۳,۲۱۱

دیروز

1000x2000

پارس آلومان کار

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۱۳,۲۱۱

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

نورد آلومینیوم اراک

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 5

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 6

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 7

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 8

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 10

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 12

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 14

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

آلومینیوم پارس

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 15

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

نورد آلومینیوم اراک

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 0.4

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

نورد آلومینیوم اراک

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 0.5

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

نورد آلومینیوم اراک

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 0.6

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

نورد آلومینیوم اراک

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 0.7

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

ورق آلومینیوم آجدار 1050 ضخامت 0.8

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

نورد آلومینیوم اراک

location

کارخانه

کیلوگرم

۹۵,۴۱۰

۱۵ آذر ۱۴۰۰

ابتدا
۱
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

ورق آلومینیوم آجدار 1050 در تهران

ورق آلومینیوم آجدار 1050 در تهران، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در تهران - آفتاب، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در تهران - بومهن، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در تهران - پردیس، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در تهران - کن، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در اسلام شهر، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در اسلام شهر - چهاردانگه، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در پاکدشت، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در پاکدشت - شریف آباد، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در دماوند، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در دماوند - رودهن، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در رباط کریم، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در رباط کریم - بوستان، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در رباط کریم - پرند، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در رباط کریم - صالح آباد، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در رباط کریم - گلستان، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در رباط کریم - نصیرآباد، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در ری، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در ری - حسن آباد، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در ری - خاوران، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در ری - کهریزک، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در شهریار، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در شهریار - اندیشه، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در فيروزکوه، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در فيروزکوه - ارجمند، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در قدس، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در لواسان، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در لواسان - فشم، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در ملارد، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در ملارد - صفا دشت، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در ورامین، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در ورامین - پیشوا، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در ورامین - جوادآباد، ورق آلومینیوم آجدار 1050 در ورامین - قرچک.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما