ورق آجدار 5

ورق آجدار 5

دسته بندی
ورق آجدار
تعداد ارائه دهنده ها
۳۳ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۲۷۱ تومان تا ۳۰۴۳۱ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق آجدار 5 ابعاد 1000

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۲,۲۷۱

امروز

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد گیلان

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۰۱۰

دیروز

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲,۳۷۱

۱۰ شهریور ۱۴۰۱

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد گیلان

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۰۰۹

دیروز

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

ورق آجدار 5 ابعاد 1500x6000

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۲۶,۸۰۱

امروز

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۶۸۹

۲ روز پیش

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

فابریک

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

فابریک

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

فابریک

location

انبارتهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۶۸۸

دیروز

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

رول برش خورده

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۹۰۱

۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

ورق آجدار 5 ابعاد 1250x2500

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۲۸,۹۳۷

امروز

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۰۴۴

۲ روز پیش

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۰۳۷

دیروز

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

رول برش خورده

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آجدار 5 ابعاد 1000x2000

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۳۰,۳۲۷

امروز

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۴۲۷

۲ روز پیش

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

پرسی

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۴۳۱

دیروز

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

رول برش خورده

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آجدار 5 ابعاد 1250x6000

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۲۶,۶۰۰

امروز

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۷۰۰

۴ خرداد ۱۴۰۱

ورق آجدار 5

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

ورق آجدار 5 ابعاد 1200x60000

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد گیلان

فابریک

location

انبارتهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آجدار 5 ابعاد 1250

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

تماس بگیرید

-

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آجدار 5 ابعاد 1500

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

تماس بگیرید

-

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

برندنوعتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
انتها

ورق آجدار 5