ناودانی 16

ناودانی 16

دسته بندی
ناودانی
تعداد ارائه دهنده ها
۵۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۶۲۴۰ تومان تا ۴۱۷۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ناودانی ۱۶ ذوب آهن اصفهان

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

۱۲ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ناودانی ۱۶ ناب تبریز

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۷۰.۵ کیلوگرم

location

کارخانه ناب تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۸۵ کیلوگرم

location

کارخانه ناب تبریز

کیلوگرم

۱۶,۴۲۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۲۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سنگین - ۱۲ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سنگین - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۸۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۴۶۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

۱۲ متری

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۷,۷۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

۶ متری

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۷,۷۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۷۱ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۸۴ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۰۵

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

ناودانی ۱۶ شکفته

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۸۰ کیلوگرم

location

کارخانه یزد

کیلوگرم

۱۶,۲۴۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۶۰ کیلوگرم

location

کارخانه یزد

کیلوگرم

۱۶,۲۴۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سبک - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

۶ متری

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۷,۲۴۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

۶ متری

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۶,۹۷۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۷۰ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۵۲

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۸۱ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۵۲

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۹۷۵

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۲ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۵۵۵

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

ناودانی ۱۶ اروپا

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۱۲ متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۱,۶۹۸

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

۱۲ متری

location

انبار تهران

كيلوگرم

۴۱,۰۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۱۷۰ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۱,۷۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۸۵ کیلوگرم

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ناودانی ۱۶ البرز غرب

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ناودانی ۱۶ الماس یزد

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سبک - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ناودانی ۱۶ البرز ایرانیان(فایکو)

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

سبک

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

سنگین

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سنگین - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سبک - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ناودانی ۱۶ پروفیل صنعت ماهان

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

سنگین - ۶ متری

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ناودانی ۱۶.۰

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ناودانی ۱۶ هموزن اروپا

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۱۲ متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۷,۴۲۲

دیروز

توضیحات

ناودانی ۱۶ کیان فولاد ابهر

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۲۲۵ کیلوگرم

location

کارخانه ابهر

کیلوگرم

۱۶,۷۹۰

دیروز

توضیحات

ناودانی ۱۶ انبار اصفهان

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۸۵ کیلوگرم

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

۱۷۰ کیلوگرم

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۱۷,۴۳۰

دیروز

توضیحات

ناودانی ۱۶ ترکیه

فروشندهشماره تماستوضیحاتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

۲۲۵ کیلوگرم

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶,۶۹۷

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
۲
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

قیمت ناودانی ۱۶

ناودانی ۱۶ پروفیلی است که فاصله بین دو بال آن به صورت عرضی، ۱۶ سانتی متر باشد. ناودانی ها پروفیل هایی با سطح مقطع U شکل و یا C شکل هستند که در صنعت و ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرند. طرز نمایش نیمرخ ناودانی به صورت UNP و یا UPE است. ناودانی UPE ناودانی C شکل با بال های موازی است و ناودانی UNP، ناودانی U شکل با بال های مخروطی می باشد. ابعاد ناودانی متفاوت بوده و در اندازه های مختلفی در بازار عرضه می شود. یکی از این ابعاد، ناودانی ۱۶ است.

 

قیمت ناودانی ۱۶
سایزهای مختلف ناودانی

 

مشخصات ناودانی ۱۶

ناودانی نوعی پروفیل مقاطع باز است که از یک جان افقی و دو بال عمودی تشکیل می شود. محل اتصال بال های ناودانی به جان آن می تواند بدون انحنا و یا دارای انحنا باشد. ارتفاع مقطع ناودانی با حرف h، عرض بال با حرف b، ضخامت بال با حرف tg، ضخامت جان با حرف ts و سطح مقطع ناودانی ۱۶ با حرف A نشان داده می شود. G نشان دهنده وزن ناودانی ۱۶ در واحد طول می باشد.

 

انواع ناودانی

ناودانی بر اساس وزن، روش تولید، شکل ظاهری و جنس دسته بندی می شود. در ادامه به معرفی انواع ناودانی پرداخته شده است.

انواع ناودانی بر اساس وزن

این پروفیل ها بر اساس وزن ناودانی به دو نوع سبک و سنگین دسته بندی می شوند. از ناودانی سنگین در ساخت و سازهای سنگین و عظیم تر، همچون ساخت سازه بلندمرتبه و پل استفاده می شود. از ناودانی سبک نیز در ساخت و سازهای کوچکتر و مصارف عادی استفاده می گردد. ناودانی سبک وزنی کمتر از جدول اشتال ناودانی دارد، در صورتی که ناودانی سنگین وزنی برابر یا بیشتر از جدول اشتال ناودانی دارد.

وزن ناودانی ۱۶ سبک در واحد طول، حدود ۱۴/۲ کیلوگرم بر متر است. بنابراین وزن ناودانی 16 شش متری سبک حدودا برابر با ۸۵/۲ کیلوگرم می باشد. وزن ناودانی 16 سبک دوازده متری، نیز برابر ۱۷۰/۴ کیلوگرم است. وزن ناودانی ۱۶ سنگین در واحد طول ۱۸/۶ کیلوگرم بر متر بوده و بر این اساس وزن ناودانی ۱۶ سنگین شش متری، ۱۱۱/۶ کیلوگرم و وزن شاخه دوازده متری آن ۲۲۳/۲ کیلوگرم می باشد.

انواع ناودانی ۱۶ بر اساس روش تولید

ناودانی بر اساس روش تولید به انواع پرسی و فابریک دسته بندی می شود. ناودانی ۱۶ پرسی با پرس کردن ورق فولادی تولید می گردد. برای ساخت این ناودانی از دستگاه رول فورمینگ استفاده می شود. استحکام ناودانی پرسی کمتر از نوع فابریک است. 

ناودانی فابریک به دو صورت نورد گرم و نورد سرد قابل تولید است. برای ساخت ناودانی فابریک به روش نورد گرم، ابتدا شمش خام را در کوره های مخصوص و با حرارت بالا گرما می دهند تا به دمای مورد نظر برسد. سپس آن را از غلتک هایی عبور می دهند تا به ضخامت مورد نظر برسد. ناودانی فابریک تولید شده طی فرآیند نورد سرد کیفیت بیشتری نسبت به نورد گرم دارد.

انواع ناودانی بر اساس شکل ظاهری

انواع ناودانی بر اساس شکل ظاهری به دو نوع ساده و مشبک تقسیم بندی می شود. ناودانی ساده کاربرد وسیعی در ساختمان سازی و صنایع مختلف داشته و سطح آن کاملا ساده و بدون سوراخ است. از ناودانی مشبک بیشتر در ساخت قفسه های فلزی و نصب سنگ به صورت خشک استفاده شده و دارای شیارهایی روی سطح خود است. علاوه بر این شکل ظاهری ناودانی UNP و UPE نیز تا حدودی با یکدیگر متفاوت است.

 

ناودانی ۱۶
ناودانی ساده و مشبک

 

انواع ناودانی بر اساس جنس

فروش ناودانی در سه جنس گالوانیزه، آلومینیومی و استنلس استیل صورت می پذیرد. ناودانی آلومینیومی مقاومت و استحکام بالایی در برابر رطوبت و خوردگی دارد. از این نوع ناودانی در نمای ساختمان، ساخت درب و پنجره و قالب های فلزی استفاده می شود. ناودانی آلومینیومی خود به انواع رنگی، خام و آبکاری شده دسته بندی می گردد. وزن ناودانی آلومینیومی از سایر انواع ناودانی سبک تر است.

ناودانی استنلس استیل به دو صورت ساده و مشبک تولید می گردد. این نوع ناودانی طول عمر بسیار بالایی داشته و معمولا در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. از ناودانی استیل می توان در محیط هایی که در مجاورت رطوبت و مواد اسیدی قرار دارند استفاده کرد.

ناودانی گالوانیزه دارای پوششی از جنس روی می باشد. به همین دلیل مقاومت بالایی در برابر رطوبت و زنگ زدگی دارد. از این نوع ناودانی می توان در ساخت و سازهای دریایی، ترمیم بناهای معماری، ماشین آلات و ... استفاده کرد.

 

کاربرد ناودانی ۱۶

ناودانی به صورت تک در برابر خمش ضعیف است. بنابراین به صورت جفت و در تیرهای مرکب کاربرد دارد. مهم ترین کاربرد ناودانی در اعضای کششی و فشاری همچون خرپا و بادبند است. از ناودانی می توان در ساخت پل، تیر، ستون، سازه های سبک و ... استفاده کرد. از کاربردهای دیگر ناودانی ۱۶ می توان به استفاده در نمای ساختمان، ساخت قفسه، ساخت درب و پنجره، قالب های فلزی و ماشین آلات اشاره کرد.

 

قیمت ناودانی 16

همان طور که پیشتر نیز ذکر گردید این پروفیل در جنس های مختلف استنلس استیل، آلومینیوم و گالوانیزه تولید می شود. بر این اساس قیمت ناودانی ۱۶ متفاوت خواهد بود. همچنین قیمت ناودانی 16 پرسی کمتر از نوع فابریک آن است. در میان انواع ناودانی فابریک نیز، ناودانی فابریک نورد سرد قیمت بالاتری دارد.

 

ناودانی 16
ناودانی 16

 

قیمت روز ناودانی وابسته به قیمت ارز است. با افزایش قیمت دلار، قیمت ناودانی ۱۶ افزایش یافته و با کاهش قیمت دلار، قیمت ناودانی نیز کاهش می یابد. میزان عرضه و تقاضا بر روی قیمت ناودانی تاثیرگذار است. در صورتی که تعادل بین میزان عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، قیمت ها تغییر می یابد. به این معنی که با افزایش تقاضا نسبت به میزان عرضه، قیمت ناودانی 16 افزایش پیدا می کند.

قیمت ناودانی وارداتی و تولید داخل با یکدیگر متفاوت است. قیمت ناودانی ۱۶ وارداتی به طور مستقیم وابسته به نرخ ارز است. برندهای مختلف ناودانی، قیمت متفاوتی دارند. هرچه در ساخت آن از مواد با کیفیت تری استفاده شود و اعتبار برند ناودانی بیشتر باشد، قیمت ناودانی 16 نیز بیشتر خواهد شد. به دلیل اختلاف وزنی، قیمت ناودانی ۱۶ سنگین بیشتر از سبک است.

 

خرید ناودانی ۱۶

برای خرید ناودانی ۱۶ باید تعداد شاخه و یا وزن مورد نیاز از ناودانی کاملا مشخص گردد. ناودانی دارای انواع مختلفی است که در طول های متفاوت تولید می شوند. تعیین نوع و طول ناودانی از دیگر موارد ضروری برای خرید ناودانی است. ناودانی 16 در برندهای مختلفی تولید می گردد که باید با توجه به قیمت و کیفیت محصول اقدام به خرید ناودانی نمود.

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

راشد ملکی

بنده تولید کننده ناودانی۱۶ هستم و میخواستم بدونم چجوری باید محصولاتم رو از طریق سایتتون معرفی کنم

نیما کریمیان

سلام ذکر شده که قیمت ناودانی ۱۶ وارداتی به طور مستقیم وابسته به نرخ ارز است ، خب در این صورت که هیچ نرخ ثابتی برای ناودانی ۱۶ وارداتی نخواهیم داشت چون نرخ ارز هر روز و حتی هر ساعتی هم تغییر میکنه برای ثابت نگه داشتن نرخ ناودانی ۱۶ وارداتی چه اقداماتی انجام میشه؟!

احمدیان

ناودانی 16 در تعداد زیاد را از چه طریقی خرید کنیم بهتر است؟

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما