میانی متحرک سری 70- فربد

دسته بندی

دکوراسیون

بازه قیمت

از ۰ تومان تا ۰ تومان

توضیحات قیمت

میانی متحرک سری 70- فربد

دسته بندی
دکوراسیون
تعداد ارائه دهنده ها
۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۰ تومان تا ۰ تومان
توضیحات قیمت

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


میانی متحرک سری 70- فربد


فربد

۵

phone

*******۰۹

location

تهران منطقه 3

قیمت:

نامشخص

میانی متحرک سری 70- فربد


shop

فروشنده

فربد
phone

*******۰۹

قیمت کل:

نامشخص

ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا


پروفیل سری 70 چهار ،پنج حفره 16سطح مقطع

شـرکت کار تجـارت فربـد، کارخانـه خـود را در سـال ۱۳۸۶ تاسـیس کـرد. ایـن کارخانـه در زمینـی بـه مسـاحت دو هکتار و زیربنـای ۷۵۰۰ مترمربـع، در شـهرک صنعتی اشـتهارد سـاخته شـد و در سـال ۱۳۹۰ بـه بهرهبـرداری رسـید. در ایـن مجموعـه تولیـدی، از ماشـینآالت و تجهیـزات برندهـای مطرحـی چون Maffei Krauss آلمـان، Greiner اتریـش و سـایر تامینکننـدگان اروپایـی اسـتفاده میشـود. ایـن تجهیـزات ظرفیـت تولیـد این مجموعـه را بـه ۱۲ هـزار تـن در سـال رسـانده اند.

شـرکت فربـد بـا داشـتن قابلیـت تولیـد 16 سـطح مقطـع در سـری 70 چهار، پنـج حفـره، دارای کاملترین سـبد محصولی سـری 70 در ایران اسـت. کلیـه محصولات این شـرکت امکان عرضـه بـه صـورت پروفیـل سـفید، لمینیـت و مغـز رنگـی را دارنـد.

Powered by Froala Editor

نظرات کاربران