مهره

مهره

دسته بندی
پیچ و مهره اسکلت فلزی
تعداد ارائه دهنده ها
۸ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

مهره 14

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

مهره 16

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱,۰۰۰

۲ اسفند ۱۳۹۹

توضیحات

مهره 18

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱,۵۰۰

۲ اسفند ۱۳۹۹

توضیحات

مهره 20

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲,۰۰۰

۲ اسفند ۱۳۹۹

توضیحات

مهره 22

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲,۳۰۰

۲ اسفند ۱۳۹۹

توضیحات

مهره 25

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۳,۳۰۰

۲ اسفند ۱۳۹۹

توضیحات

مهره 28

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

مهره 30

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۶,۵۰۰

۲ اسفند ۱۳۹۹

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

مهره