مش آجدار 14

مش آجدار 14

دسته بندی
مش
تعداد ارائه دهنده ها
۲۵ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۸۸۴۰ تومان تا ۱۹۶۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

مش آجدار 14 چشمه 30x30

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۸,۸۴۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۴۰

۱ شهریور ۱۴۰۰

توضیحات

مش آجدار 14 چشمه 10x10

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۸,۸۴۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۴۰

۱ شهریور ۱۴۰۰

توضیحات

مش آجدار 14 چشمه 15x15

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۸,۸۴۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۴۰

۱ شهریور ۱۴۰۰

توضیحات

مش آجدار 14 چشمه 20x20

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۸,۸۴۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۴۰

۱ شهریور ۱۴۰۰

توضیحات

مش آجدار 14 چشمه 25x25

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۸,۸۴۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

۵

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

۳

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۴۰

۱ شهریور ۱۴۰۰

توضیحات

مش آجدار 14 چشمه 30×30

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۹,۵۰۰

امروز

توضیحات

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

مش آجدار 14 چشمه 20×20

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۹,۵۰۰

امروز

توضیحات

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

مش آجدار 14 چشمه 15×15

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۹,۵۰۰

امروز

توضیحات

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

مش آجدار 14 چشمه 25×25

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۹,۵۰۰

امروز

توضیحات

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

مش آجدار 14 چشمه 10×10

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۹,۵۰۰

امروز

توضیحات

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

مش آجدار 14