مش آجدار 12

مش آجدار 12

دسته بندی
مش
تعداد ارائه دهنده ها
۲۰ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۵۳۰۰ تومان تا ۲۶۴۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

مش آجدار 12 چشمه 10x10

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۸,۸۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۴۰

۱ شهریور ۱۴۰۰

مش آجدار 12 چشمه 15x15

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

تماس بگیرید

-

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

تهران

تماس بگیرید

-

مش آجدار 12 چشمه 20x20

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

تماس بگیرید

-

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

تهران

تماس بگیرید

-

مش آجدار 12 چشمه 25x25

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۸,۸۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۴۰

۱ شهریور ۱۴۰۰

مش آجدار 12 چشمه 30x30

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۸,۸۰۰

امروز

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۴۰

۱ شهریور ۱۴۰۰

مش آجدار 12 چشمه 30×30

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۲۶,۳۰۰

امروز

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۴۰۰

امروز

مش آجدار 12 چشمه 20×20

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

تماس بگیرید

-

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

مش آجدار 12 چشمه 15×15

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۲۶,۳۰۰

امروز

ابتدا
۱
۲
انتها

مش آجدار 12