مش آجدار 12

مش آجدار 12

دسته بندی

مش

تعداد ارائه دهنده ها

۲۰ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۲۵,۳۰۰ تومان تا ۲۶,۴۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

مش آجدار 12 چشمه 10x10

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۸,۸۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۲

آهنگر

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۴۰

۱ شهریور ۱۴۰۰

مش آجدار 12 چشمه 15x15

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲location

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

تهران

تماس بگیرید

-

مش آجدار 12 چشمه 20x20

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲location

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

تهران

تماس بگیرید

-

مش آجدار 12 چشمه 25x25

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۸,۸۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۲

آهنگر

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۴۰

۱ شهریور ۱۴۰۰

مش آجدار 12 چشمه 30x30

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲location

کیلوگرم

۱۸,۸۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۲

آهنگر

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۴۰

۱ شهریور ۱۴۰۰

مش آجدار 12 چشمه 30×30

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲location

تماس بگیرید

-

شهر آهن

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مش آجدار 12 چشمه 20×20

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲location

تماس بگیرید

-

شهر آهن

شهر آهن

۴

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

مش آجدار 12 چشمه 15×15

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

۵

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲location

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
انتها

مش آجدار 12