لوله اسپیرال 20 اینچ

لوله اسپیرال 20 اینچ

دسته بندی
لوله اسپیرال
تعداد ارائه دهنده ها
۴ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۲۹۳۶ تومان تا ۲۳۱۲۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 10

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

کالوپ

location

کارخانه کالوپ

کیلوگرم

۲۳,۱۲۰

دیروز

توضیحات

لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 6

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۹۳۶

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله اسپیرال 20 اینچ ضخامت 20

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله اسپیرال 20 اینچ