لوله اسپیرال 12 اینچ

لوله اسپیرال 12 اینچ

دسته بندی
لوله اسپیرال
تعداد ارائه دهنده ها
۱۶ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۲۸۴۴ تومان تا ۲۷۲۰۱ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله اسپیرال 12 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۹۰۱

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

لوله اسپیرال 12 اینچ ضخامت 5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۰۰۰

۲۵ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۵,۶۰۴

۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

لوله اسپیرال 12 اینچ ضخامت 6

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۰۰۰

۲۵ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۴۴

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۵,۶۰۴

۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

لوله اسپیرال 12 اینچ ضخامت 8

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۹۰۱

۱۲ بهمن ۱۴۰۰

توضیحات

لوله اسپیرال 12 اینچ ضخامت 10

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۲۰۱

۲۵ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۵,۸۰۰

۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله اسپیرال 12 اینچ