سیم مفتول گالوانیزه

سیم مفتول گالوانیزه

دسته بندی
سیم مفتول
تعداد ارائه دهنده ها
۴۷ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۳۹۰۰ تومان تا ۲۹۸۱۷ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

سیم مفتول گالوانیزه سایز 1.2

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

سیم مفتول گالوانیزه سایز 1.5

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۹,۳۰۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۹,۴۰۰

۲ بهمن ۱۴۰۱

توضیحات

سیم مفتول گالوانیزه سایز 1.6

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۳,۹۰۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۰۰۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

سیم مفتول گالوانیزه سایز 1.8

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

سیم مفتول گالوانیزه سایز 2

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

location

انبار اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

سیم مفتول گالوانیزه سایز 2.2

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۷,۹۰۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۸,۰۰۰

دیروز

توضیحات

سیم مفتول گالوانیزه سایز 2.5

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۷,۹۰۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۸,۰۰۰

دیروز

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

سیم مفتول گالوانیزه سایز 2.7

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۷,۹۰۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۸,۰۰۰

دیروز

توضیحات

سیم مفتول گالوانیزه سایز 3

فروشندهشماره تماسحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

عمران مدرن

phone۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۷,۹۰۰

امروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

کلاف

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۸,۰۰۰

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
۲
انتها

سیم مفتول گالوانیزه