سیم خاردار خطی

سیم خاردار خطی

دسته بندی
سیم خاردار
تعداد ارائه دهنده ها
۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۴۹۰۰ تومان تا ۲۴۹۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

سیم خاردار خطی

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۴,۹۰۰

دیروز

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۹۰۰

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

سیم خاردار خطی