رابیتس 9 ستون

رابیتس 9 ستون

دسته بندی

رابیتس

تعداد ارائه دهنده ها

۲۶ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۲۳۸۵۰ تومان تا ۳۹۹۱۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

رابیتس 9 ستون 320 گرموزن هر شاخه: ۳۲۰ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

رابیتس 9 ستون 350 گرموزن هر شاخه: ۳۵۰ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

رابیتس 9 ستون 360 گرموزن هر شاخه: ۳۶۰ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۰,۱۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۲

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

بنگاه تهران

location

بنگاه تهران

عدد

۳۲,۵۷۰

امروز

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

ایران رابیتس

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۵۲۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

رابیتس 9 ستون 390 گرموزن هر شاخه: ۳۹۰ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

رابیتس 9 ستون 400 گرموزن هر شاخه: ۴۰۰ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۲۳,۷۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۲

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

بنگاه تهران

location

بنگاه تهران

عدد

۳۲,۵۷۰

امروز

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

ایران رابیتس

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

رابیتس 9 ستون 420 گرموزن هر شاخه: ۴۲۰ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

رابیتس 9 ستون 510 گرموزن هر شاخه: ۵۱۰ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

رابیتس 9 ستون 600 گرموزن هر شاخه: ۶۰۰ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

کیلوگرم

۳۵,۷۰۰

۸ بهمن ۱۴۰۲

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

بنگاه تهران

location

بنگاه تهران

عدد

۴۴,۵۵۰

امروز

رابیتس 9 ستون 650 گرموزن هر شاخه: ۶۵۰ کیلوگرم

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
عمران مدرن

عمران مدرن

phone۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲

location

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
انتها

رابیتس 9 ستون