نبشی ۸ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۸ )

نبشی ۸ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۸ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۸ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۸ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۲۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۲۷۳

دیروز

نبشی ۸ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۸ )