نبشی ۸ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۸ )

نبشی ۸ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۸ )

تعداد ارایه دهنده : 4

نبشی ۸ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۸ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۵۳۴

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۳۴

دیروز

نبشی ۸ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۸ )