نبشی ۷ نصر آذربایجان ( ضخامت ۵ )

نبشی ۷ نصر آذربایجان ( ضخامت ۵ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۷ نصر آذربایجان ( ضخامت ۵ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۱۰۰

-۱ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۲۴۰

۱۵ آبان ۱۴۰۱

نبشی ۷ نصر آذربایجان ( ضخامت ۵ )