نبشی ۷ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )

نبشی ۷ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )

تعداد ارایه دهنده : 7

نبشی ۷ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۳۶۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۷۹۸

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۰۰

۶ بهمن ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۶۱۵

هفته پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۶۴۲

دیروز

نبشی ۷ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )