نبشی ۶ آریان فولاد ( ضخامت ۶ )

نبشی ۶ آریان فولاد ( ضخامت ۶ )

تعداد ارایه دهنده : 8

نبشی ۶ آریان فولاد ( ضخامت ۶ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۵۰۶

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۰۱۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۳۵

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۰۶

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۷۰۰

۶ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۹,۶۳۳

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۱۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۰۰۰

دیروز

نبشی ۶ آریان فولاد ( ضخامت ۶ )