نبشی ۴.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

نبشی ۴.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 4

نبشی ۴.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۸۵

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۴.۵ ناب تبریز ( ضخامت ۴ )