نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

تعداد ارایه دهنده : 6

نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۴۵۷

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۵۷

۸ آبان ۱۴۰۱

نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )