نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۹۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۴۸۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۵۳۵

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

نبشی ۴ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )