نبشی ۲.۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

نبشی ۲.۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 5

نبشی ۲.۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۱۸۲

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اسپیرال

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۲۸۲

۲۲ مرداد ۱۴۰۱

نبشی ۲.۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )