نبشی ۲.۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

نبشی ۲.۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

تعداد ارایه دهنده : 4

نبشی ۲.۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۲.۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۳ )