نبشی ۲ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

نبشی ۲ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۲ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۲ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال) ( ضخامت ۲ )