ناودانی ۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال)

ناودانی ۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال)

تعداد ارایه دهنده : 7

ناودانی ۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۹۱۲

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

۲۲,۸۰۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۵۰,۴۵۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۸۰۰

دیروز

ناودانی ۵ فولاد گستر کوهپایه (اسپیرال)