ناودانی ۲۸ اروپا

ناودانی ۲۸ اروپا

تعداد ارایه دهنده : 3

ناودانی ۲۸ اروپا

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۵۲,۱۹۴

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۲,۲۹۴

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

انبار تهران

كيلوگرم

۵۵,۰۴۵

دیروز

ناودانی ۲۸ اروپا