ناودانی ۲۰ ترکیه

ناودانی ۲۰ ترکیه

تعداد ارایه دهنده : 2

ناودانی ۲۰ ترکیه

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۳۹,۹۰۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۰,۰۰۰

۱۸ آبان ۱۴۰۱

ناودانی ۲۰ ترکیه