ناودانی ۱۲ دهشیر یزد

ناودانی ۱۲ دهشیر یزد

تعداد ارایه دهنده : 4

ناودانی ۱۲ دهشیر یزد

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۴۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۸۰۰

۲۸ مرداد ۱۴۰۱

ناودانی ۱۲ دهشیر یزد