ناودانی ۱۰ نصر آذربایجان

ناودانی ۱۰ نصر آذربایجان

تعداد ارایه دهنده : 4

ناودانی ۱۰ نصر آذربایجان

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۴۵۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۹۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۵۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۰۱۰

دیروز

ناودانی ۱۰ نصر آذربایجان