ناودانی ۱۰ دهشیر یزد

ناودانی ۱۰ دهشیر یزد

تعداد ارایه دهنده : 4

ناودانی ۱۰ دهشیر یزد

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۳۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۴۹

۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۴۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ناودانی ۱۰ دهشیر یزد