ناودانی ۱۰ دهشیر یزد

ناودانی ۱۰ دهشیر یزد

تعداد ارایه دهنده : 4

ناودانی ۱۰ دهشیر یزد

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۱۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۲۰۰

۸ شهریور ۱۴۰۲

ناودانی ۱۰ دهشیر یزد