میلگرد ۳۲ شاهین بناب ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ شاهین بناب ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 7

میلگرد ۳۲ شاهین بناب ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۴۵۴

۳ روز پیش

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۰۶۴

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بناب

کیلوگرم

۲۷,۱۱۰

هفته پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۳۲ شاهین بناب ( آجدار - A3 )