استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

مجریان انبوه ساز مسکن

مجریان انبوه ساز
مجری

مجریانی که خود صاحب کار بوده و توان جذب سرمایه ، توان مدیریت منابع و استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز مجموعه های ساختمانی را دارند، می توانند به عنوان مجری انبوه ساز درخواست احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی نمایند.

عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز مسکن

۱. داشتن شرایط کامل مجریان حقوقی ساختمان.

۲. داشتن سابقه فعالیت حرفه ای و توان مدیریت منابع شامل توان جذب سرمایه، مدیریت منابع، استفاده از فناوری های نوین در جهت ارتقا کیفی و کمی ساخت و سازها و مستند سازی تجربیات کارهای اجرایی.

۳. عملکرد موفق در جلب رضایت بهره برداران شامل: تامین جنبه های آسایشی، رفاهی و کارکردی ساختمان های احداث شده، تامین فضاهای مناسب داخلی به لحاظ کمی و کیفی، طرح مناسب معماری و کیفیت ساخت و سازها.

نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز مسکن

بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز و احراز شرایط، توسط کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان متشکل از اشخاص زیر که هرکدام دارای پروانه اشتغال در یکی از رشته های اصلی ساختمان می باشند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف) رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان (رییس کمیته)

ب) رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

پ) معاون عمرانی استانداری یا نماینده رسمی وی

ت) رییس هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان

ث) یک نفر به انتخاب هیات مدیره سازمان استان

ج) یک نفر به انتخاب هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان

چ) رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان استان

جلسات کمیته با حضور حداقل ۴ نفر با شرکت رییس کمیته رسمیت می یابد و برای تصمیم گیری اخذ ۴ رای موافق الزامی است.

داشتن پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی برای اعضای کمیته مذکور به غیر از معاون عمرانی استانداری و رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان الزامی است .

مجریان انبوه ساز
انبوه سازی

چگونگی احراز هر یک از عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه

۱. احراز تمام شرایط مربوط به مجریان حقوقی .

۲. سابقه فعالیت حرفه ای و توان مدیریت منابع و احراز شرایط از طریق بررسی سابقه فعالیت مجریان انبوه ساز توسط کمیته ذی ربط و از طریق تکمیل پرسشنامه (کاربرگ شماره ۱) انجام خواهد پذیرفت.

۳. عملکرد موفق در جلب رضایت بهره برداران از طریق نظرسنجی از ساکنین ساختمان ها با تکمیل دفترچه نظرسنجی (کاربرگ شماره ۲) که توسط هر بهره بردار تکمیل خواهد گردید، با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت توسط کمیته ذکر شده در بالا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پرسشنامه های مذکور باید به نظرخواهی حداقل ۲۵ درصد ساکنین ساختمان ها یا مجموعه ها و یا مجتمع های ساختمانی برسد. در صورت نیاز با نظر کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه می توان هر یک از پرسشنامه ها را به طور جداگانه به یک خانوار ساکن تحویل داد که در این صورت نظرات کلیه ساکنین اخذ خواهد شد.

نحوه جمع بندی امتیاز پرسشنامه ها

امتیاز واحد انبوه ساز ، برای هر مجتمع یا مجموعه ساختمانی براساس کاربرگ شماره ۳ (کاربرگ های شماره ۱ و ۲ و ۳ در انتهای نوشته پیوست شده است)، با استفاده از فرمول زیر محاسبه و در جدول بخش “الف” این کاربرگ منظور می گردد.

پس از محاسبه امتیاز تک تک مجتمع ها یا مجموعه های ساختمانی به روش مذکور ، از حاصل جمع امتیاز کل مجتمع ها یا مجموعه های ساختمانی ، امتیاز مجری انبوه ساز بدست می آید. امتیاز مذکور، مبنای احراز پایه مجری انبوه ساز قرار خواهد گرفت به طوری که حداقل امتیاز لازم برای احراز شرایط پایه دو برابر ۵۰۰ امتیاز، پایه یک برابر ۱۸۰۰ امتیاز و پایه ارشد برابر ۳۰۰۰ امتیاز باشد.

گردش کار صدور گواهی بررسی صلاحیت مجریان انبوه ساز مسکن

۱. متقاضیان مجری انبوه سازی برای اخذ پروانه اشتغال و تعیین حدود صلاحیت و پایه مورد نظر خود به دبیرخانه کمیته بررسی حدود صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازی که در محل سازمان مسکن و شهرسازی استان استقرار دارد مراجعه کرده و دریافت مدارک مربوط به شرایط لازم برای احراز مجری حقوقی و کاربرگ ها ، جدول ها و اطلاعات لازم را دریافت نموده و پس از تکمیل آنها، همراه سایر مدارک درخواستی به دبیرخانه فوق تحویل می نمایند.

۲. دبیرخانه با بررسی پرسش نامه و استخراج اطلاعات آن، مقدمات بازدید از ساختمان های مورد گزارش را فراهم می سازد و ارزیاب یا ارزیابان کمیته را برای احراز اطلاعات داده شده و ارزیابی پروژه ها اعزام می نماید.

۳. دبیرخانه پس از بررسی پرسش نامه و اطلاعات گزارش شده از سوی ارزیاب یا ارزیابان ، پایه متقاضی را محاسبه و برای بررسی و تایید به کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه گزارش می دهد.

۴. کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه پس از بررسی مدارک و اطلاعات ارسالی از سوی دبیرخانه، درخصوص تعیین صلاحیت و پایه متقاضی اتخاذ تصمیم نموده و مدارک لازم را برای صدور پروانه اشتغال به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال می دارد.

۵. پروانه اشتغال مجری انبوه ساز در پایه ارشد توسط معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.

۶. دبیرخانه کمیته بررسی صلاحیت، وظیفه جمع آوری اطلاعات، ارسال پاسخ نامه ها و کاربرگ ها، بررسی پرسش نامه های ارسالی، اعزام ارزیاب و یا ارزیابان بازدید کننده و تنظیم و ارایه گزارش نهایی به کمیته موصوف را دارد.

۷. به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضیان پروانه اشتغال به نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه، کمیته ای در سطح ملی مرکب از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی ، رییس سازمان و رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تشکیل شده و نتیجه بررسی را جهت اتخاذ تصمیم به معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می نماید.

مجریان انبوه ساز

مجریان انبوه ساز

نحوه جمع بندی امتیاز مجری انبوه ساز

۱. تعیین میزان تجربه کارهای اجرایی متقاضی مجری انبوه ساز یا مجموعه تجربه کار مدیران آن.

۲. تعیین مجموع امتیازات متقاضی انبوه سازی براساس کاربرگ ها ، جدول ها و اطلاعات ارایه شده.

۳. جمع بندی امتیازات متقاضی انبوه سازی و بررسی حدود صلاحیت و پایه آنها براساس اطلاعات تکمیل شده.

۴. اتخاذ تصمیم کمیته بررسی صلاحیت و پایه بندی در خصوص امتیازات مجری انبوه ساز.

از زمانی که متقاضی اخذ صلاحیت انبوه سازی مدارک ، کاربرگ ها ، جدول ها و اطلاعات تکمیل شده خود را تحویل دبیرخانه کمیته مذکور می نماید، تا ارسال نتیجه تصمیم کمیته و گزارش آن به سازمان مسکن و شهرسازی استان، نباید از مدت یک ماه تجاوز نماید.

مقررات حاکم بر فعالیت مجریان انبوه ساز

 • مجریان انبوه ساز باید تمام مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی را رعایت نمایند.
 • مجری انبوه ساز موظف است براساس شیوه نامه پیش فروش و پیش خرید واحدهای مسکونی و اخذ مجوز مربوط که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می شود، رعایت کامل حقوق پیش خریداران را بنماید.
 • مجری انبوه ساز موظف است به تعداد ساختمان ها یا مجتمع ها یا پروژه های در دست اجرای خود یک نفر مهندس دارای پروانه اشتغال به کار را به عنوان مسئول کارگاه به کار بگمارد.
 • مجری انبوه ساز در صورتی می تواند مسئولیت اجرای ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی جدیدی را به عنوان مجری انبوه ساز بپذیرد که یکی از ساختمان ها یا مجتمع ها یا مجموعه های ساختمانی در دست اجرای وی به پایان نازک کاری رسیده باشد و مراتب مورد تایید ناظر هماهنگ کننده قرار گیرد.
 • در صورتی که مجریان انبوه ساز از حدود وظایف و مسئولیت های مندرج در آن و شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان و سایر ضوابط مقررات و شیوه نامه های لازم الاجرا عدول نمایند یا مرتکب خلاف شوند و یا به ابلاغیه های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی توجه ننمایند، به تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی آنان رسیدگی خواهد شد.

دانلود کاربرگ های ۱ و ۲ و ۳ :

ژنراتور برق گاز سوز تبریز ژنراتور برق گاز سوز بجنورد ژنراتور برق گاز سوز کرمانشاه ژنراتور برق گاز سوز ارومیه ژنراتور برق گاز سوز اهواز ژنراتور برق گاز سوز یاسوج ژنراتور برق گاز سوز اردبیل ژنراتور برق گاز سوز زنجان ژنراتور برق گاز سوز گرگان ژنراتور برق گاز سوز اصفهان ژنراتور برق گاز سوز سمنان ژنراتور برق گاز سوز رشت ژنراتور برق گاز سوز کرج ژنراتور برق گاز سوز زاهدان ژنراتور برق گاز سوز خرم آباد ژنراتور برق گاز سوز ایلام ژنراتور برق گاز سوز شیراز ژنراتور برق گاز سوز ساری ژنراتور برق گاز سوز بوشهر ژنراتور برق گاز سوز قزوین ژنراتور برق گاز سوز اراک ژنراتور برق گاز سوز شهرکرد ژنراتور برق گاز سوز قم ژنراتور برق گاز سوز بندرعباس ژنراتور برق گاز سوز بیرجند ژنراتور برق گاز سوز سنندج ژنراتور برق گاز سوز همدان ژنراتور برق گاز سوز مشهد ژنراتور برق گاز سوز کرمان ژنراتور برق گاز سوز یزد ژنراتور برق گاز سوز تهران

برای مطالعه بیشتر:

مجری حقوقی ساختمان

ناظر حقوقی ساختمان

ناظر حقیقی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۶ نظر

 1. تعیین پایه مجریان انبوه ساز مسکن چطوری انجام میشه؟

 2. سلام وقت بخیر
  یک سوال درباره ضوابط شهرک سازی و انبوه سازی داشتم. مثل اینکه قانون یا ضابطه ای هست که طی آن در شهرک هایی با تعداد بالای واحد مسکونی، ساخت مدرسه یا مراکز درمانی یا پرداخت عوارض آن شامل حال انبوه ساز نمیشود میخواستم بدونم آیا درست هست یا خیر؟

 3. چطوری میشه از معتبر بودن مدارک مجری انبوه ساز مسکن مطمئن شد و یا کارنامه و سابقه کارشو چک کرد

 4. برای برسی سابقه فعالیت حرفه ای و توان مدیریت منابع و احراز شرایط فعالیت مجریان انبوه ساز مسکن چه مدارک و سوابقی از مجری رو برسی می کنند؟!

 5. مجریان انبوه ساز دقیقا چه کاری رو انجام میدن و چه فوایدی برای اجرای کار ساختمان میتونن داشته باشن ؟

 6. سلام
  نحوه محاسبه امتیاز مجتمع های ویلایی و اپارتمانی برای مجریان انبوه ساز مسکن یکسانه؟؟