استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وزن میلگرد اردبیل

وزن میلگرد اردبیل برای طیف قطرهای تولیدی در جدول زیر ارائه شده است. وزن میلگرد معمولا بر اساس جنس شمش تولید کارخانه و فرآیند تولید تغییر میکند. بر همین اساس وزن میلگرداردبیل در بیشتر موارد برابر با وزن استاندارد اشتال است. جدول زیر برای محاسبه ی قیمت هر شاخه میلگرد ۱۲ متری به کار می آید. در ادامه مشخصات میلگرد اردبیل به همراه تعداد شاخه میلگرد در هر بندیل و هر تریلی محاسبه شده است.

کارخانه – قطر – استاندارد

وزن میلگرد اردبیل

وزن استاندارد

وزن میلگرد ۸ اردبیل A2

4.7

4.74

وزن میلگرد ۸ اردبیل A3

4.7

4.74

وزن میلگرد ۱۰ اردبیل A3

7

7.4

وزن میلگرد ۱۰ اردبیل A3

7

7.4

وزن میلگرد ۱۲ اردبیل A3

10

10.65

وزن میلگرد ۱۴ اردبیل A3

12.5

14.52

وزن میلگرد ۱۶ اردبیل A3

17.5

18.96

وزن میلگرد ۱۸ اردبیل A3

21.8

24

وزن میلگرد ۲۰ اردبیل A3

28

29.64

وزن میلگرد ۲۲ اردبیل A3

31

35.76

وزن میلگرد ۲۵ اردبیل A3

46.5

46.2

وزن میلگرد ۲۸ اردبیل A3

56.5

57.96

وزن میلگرد ۳۰ اردبیل A3

75.72

75.72

وزن میلگرد ۳۲ اردبیل A3

76

75.72

وزن هر شاخه میلگرد اردبیل

وزن میلگرد اردبیل

هر شاخه میلگرد اردبیل ۱۲ متری و در قطرهای مختلف در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. وزن هر متر میلگرد نیز ارائه شده تا در صورتی که طول میلگرد کمتر از ۱۲ متر باشد امکان محاسبه ی وزن وجود داشته باشد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی میلگردها نیز در ادامه ارائه شده و مشخصات و شماره تماس کارخانه نیز در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

وزن میلگرد ۸ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۸ حدود ۴.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۸ حدود ۴.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ اردبیل

وزن استاندارد

۰.۴

۰.۳۹

وزن میلگرد ۸ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۸ حدود ۴.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۸ حدود ۴.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ اردبیل

وزن استاندارد

۰.۴

۰.۳۹

وزن میلگرد ۱۰ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۱۰ حدود ۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۱۰ حدود ۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ اردبیل

وزن استاندارد

۰.۵۹

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۰ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۱۰ حدود ۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۱۰ حدود ۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۰ اردبیل

وزن استاندارد

۰.۵۹

۰.۶۱

وزن میلگرد ۱۲ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۱۲ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۱۲ حدود ۱۰ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۲ اردبیل

وزن استاندارد

۰.۸۴

۰.۸۸

وزن میلگرد ۱۴ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۱۴ حدود ۱۲.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۱۴ حدود ۱۲.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۴ اردبیل

وزن استاندارد

۱.۰۵

۱.۲۱

وزن میلگرد ۱۶ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۱۶ حدود ۱۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۱۶ حدود ۱۷.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۶ اردبیل

وزن استاندارد

۱.۴۶

۱.۵۸

وزن میلگرد ۱۸ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۱۸ حدود ۲۱.۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۱۸ حدود ۲۱.۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۱۸ اردبیل

وزن استاندارد

۱.۸۲

۲

وزن میلگرد ۲۰ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۲۰ حدود ۲۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۲۰ حدود ۲۸ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۰ اردبیل

وزن استاندارد

۲.۳۴

۲.۴۷

وزن میلگرد ۲۲ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۲۲ حدود ۳۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۲۲ حدود ۳۱ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۲ اردبیل

وزن استاندارد

۲.۵۹

۲.۹۸

وزن میلگرد ۲۵ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۲۵ حدود ۴۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۲۵ حدود ۴۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۵ اردبیل

وزن استاندارد

۳.۸۸

۳.۸۵

وزن میلگرد ۲۸ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۲۸ حدود ۵۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۲۸ حدود ۵۶.۵ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۲۸ اردبیل

وزن استاندارد

۴.۷۱

۴.۸۳

وزن میلگرد ۳۰ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۳۰ حدود ۷۵.۷۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۳۰ حدود ۷۵.۷۲ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۰ اردبیل

وزن استاندارد

۶.۳۱

۶.۳۱

وزن میلگرد ۳۲ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۳۲ حدود ۷۶ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۳۲ اردبیل

وزن استاندارد

۶.۳۴

۶.۳۱

میلگرد اردبیل آجدار ( آج مارپیچ )

میلگرد اردبیل آج مارپیچ که با نام آج۳۴۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A2 است. نام آج۳۴۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۳۴۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد اردبیل

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد اردبیل به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۳۲

۰.۶

۰.۷۵

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد اردبیل

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۳۴۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۵۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده اردبیل : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار اردبیل : ۸ میلی‌متر

وزن میلگرد ۸ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر شاخه میلگرد اردبیل نمره ۸ حدود ۴.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ اردبیل چند کیلو گرم است ؟

هر متر میلگرد اردبیل نمره ۸ حدود ۴.۷ کیلوگرم است.

وزن هر متر میلگرد ۸ اردبیل

وزن استاندارد

۰.۴

۰.۳۹

میلگرد اردبیل آجدار ( آج جناقی )

میلگرد اردبیل آج جناقی که با نام آج۴۰۰ نیز شناخته می شود در واقع همان میلگرد A3 است. نام آج۴۰۰ بر اساس تنش‎‌هایی که میلگرد توان تحملش را دارد در این سیستم نامگذاری استفاده می شود. در واقع تنش تسلیم این میلگرد ۴۰۰ نیوتون بر میلی‌متر مربع است.

مشخصات شیمیایی میلگرد اردبیل

جدول ترکیبات شیمیایی میلگرد اردبیل به شرح زیر است :

کرین

سیلسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

نیتروژن

۰.۲۲

۰.۶

۱.۶

۰.۰۴۵

۰.۰۴۵

۰.۰۱۲

مشخصات فنی میلگرد اردبیل

  • میزان تحمل تنش تسلیم ۴۰۰ (N/mm2)
  • میزان تحمل تنش نهایی : ۶۰۰ (N/mm2)
  • میزان رواداری میلگرد ساده اردبیل : ۷ میلی‌متر
  • میزان رواداری میلگرد آجدار اردبیل : ۸ میلی‌متر

مشخصات کارخانه میلگرد اردبیل

کارخانه میلگرد اردبیل واقع در اردبیل / جاده اردبیل به آستارا از تولیدکنندگان برتر شمش و مقاطع فولادی – میلگرد ایران است. میلگردهای تولیدی این کارخانه با شناسه‌ی MIM به بازار عرضه می‌شود. اطلاعات تماس و آدرس این کارخانه به شرح زیر است:

تلفن دفتر فروش کارخانه اردبیل :

۰۲۱-۲۲۷۹۹۱۲۵

تلفن کارخانه اردبیل :

۰۴۵-۳۲۸۷۳۳۵۲

آدرس وب سایت میلگرد اردبیل :

آدرس وب سایت ثبت نشده

آدرس کارخانه اردبیل :

اردبیل- جاده آستارا- شهرک صنعتی شماره ۲- شرکت ذوب آهن مهیار

هر بندیل میلگرد۱۰ اردبیل چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۰ اردبیل حدود ۲۸۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۰اردبیل چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۰ اردبیل حدود ۳۱۴۳ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۲ اردبیل چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۲ اردبیل حدود ۲۰۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۲اردبیل چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۲ اردبیل حدود ۲۲۰۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۴ اردبیل چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۴ اردبیل حدود ۱۶۰ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۴اردبیل چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۴ اردبیل حدود ۱۷۶۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۶ اردبیل چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۶ اردبیل حدود ۱۱۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۶اردبیل چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۶ اردبیل حدود ۱۲۵۸ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۱۸ اردبیل چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۱۸ اردبیل حدود ۹۲ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۱۸اردبیل چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۱۸ اردبیل حدود ۱۰۱۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۰ اردبیل چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۰ اردبیل حدود ۷۲ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۰اردبیل چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۰ اردبیل حدود ۷۸۶ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۲ اردبیل چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۲ اردبیل حدود ۶۵ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۲اردبیل چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۲ اردبیل حدود ۷۱۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۵ اردبیل چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۵ اردبیل حدود ۴۴ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۵اردبیل چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۵ اردبیل حدود ۴۷۴ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۲۸ اردبیل چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۲۸ اردبیل حدود ۳۶ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۲۸اردبیل چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۲۸ اردبیل حدود ۳۹۰ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۰ اردبیل چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۰ اردبیل حدود ۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۰اردبیل چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۰ اردبیل حدود ۲۹۱ شاخه است.

هر بندیل میلگرد۳۲ اردبیل چند شاخه است ؟

در اغلب کارخانه‌ها هر بندیل را ۲ تن در نظر میگیرند و تعداد میلگرد ۳۲ اردبیل حدود ۲۷ شاخه است.

هر تریلی میلگرد ۳۲اردبیل چند شاخه است ؟

هر تریلی میلگرد معمولا ۲۲ تن بار حمل میکند و تعداد شاخه میلگرد ۳۲ اردبیل حدود ۲۹۰ شاخه است.

قیمت میلگرد ۸ یزد

قیمت میلگرد ۱۶ تهران

قیمت میلگرد ۲۲ بجنورد

قیمت میلگرد ۳۰ زاهدان

قیمت میلگرد ۴۰ شیراز

قیمت میلگرد تبریز

قیمت میلگرد ۱۰ آجدار

قیمت میلگرد شاهین بناب امروز

قیمت میلگرد ۱۰

قیمت میلگرد ۸

قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان

قیمت میلگرد ۸ اصفهان

قیمت میلگرد ۱۶ فایکو امروز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *