استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت ورق st52

قیمت ورق st52
قیمت ورق st52

برای بیان قیمت ورق ST52 ابتدا به معرفی و خواص آن می پردازیم. ورق آهن ST52 گروهی از فولاد های آلیاژی کم کربن با کربن کمتر از ۰.۲۵ درصد است که ویژگی مهم آن نرم بودن است. این گرید از استاندارد DIN EN 10027 آلمان پیروی می کند. ۵۲ موجود در نام ST52 معرف استحکام کششی بر حسب Kg/mm2 است. ورق ST52 نسبت به ورق ST37 دارای توان خمش و تحمل بار بیشتر است که این ویژگی به دلیل وجود سیلیسیم و منگنز زیاد در ساختار این ترکیب است.

قیمت ورق  ST52  ضخامت ۲۰ کاویان اهواز

قیمت ورق آهن ST52 فولاد اهوازکاویان با ابعاد ۱.۵ متر در حالت شیت و ضخامت ۲۰ میلی متر ، ۲۴۶۷۹ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 آهن ضخامت ۲۰ کاویان اهواز با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۶۹۰۰ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  ضخامت ۲۰ کاویان اهواز

قیمت ورق آهن ST52 فولاد اهوازکاویان با ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت شیت و ضخامت ۲۰ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 آهن ضخامت ۲۰ کاویان اهواز ST53 با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه می باشد.

قیمت ورق آهنی ST52  ضخامت ۲۵ کاویان اهواز

قیمت ورق آهن ST52 فولاد اهوازکاویان با ابعاد ۱.۵ متر در حالت شیت و ضخامت ۲۵ میلی متر ، ۲۵۰۴۶ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 آهن ضخامت ۲۵ کاویان اهواز با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۷۳۰۰ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  ضخامت ۲۵ کاویان اهواز

قیمت ورق آهن ST52 فولاد اهوازکاویان با ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت شیت و ضخامت ۲۵ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 آهن ضخامت ۲۵ کاویان اهواز ST54 با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  ضخامت ۳۰ کاویان اهواز

قیمت ورق آهن ST52 فولاد اهوازکاویان با ابعاد ۱.۵*طول متر در حالت شیت و ضخامت ۳۰ میلی متر ، ۲۵۱۳۸ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 آهن ضخامت ۳۰ کاویان اهواز با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۷۴۰۰ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه می باشد.

قیمت ورق  ST52  ضخامت ۳۰ کاویان اهواز

قیمت ورق آهن ST52 فولاد اهوازکاویان با ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت شیت و ضخامت ۳۰ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 آهن ضخامت ۳۰ کاویان اهواز ST55 با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  ضخامت ۳۵ کاویان اهواز

قیمت ورق آهن ST52 فولاد اهوازکاویان با ابعاد ۱.۵*طول متر در حالت شیت و ضخامت ۳۵ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 آهن ضخامت ۳۵ کاویان اهواز با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  ضخامت ۴۰ کاویان اهواز

قیمت ورق آهن ST52 فولاد اهوازکاویان با ابعاد ۱.۵*طول متر در حالت شیت و ضخامت ۴۰ میلی متر ، ۲۴۵۸۷ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 آهن ضخامت ۴۰ کاویان اهواز با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۶۸۰۰ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه می باشد.

قیمت ورق  ST52 کاویان اهواز
قیمت ورق ST52 کاویان اهواز

قیمت ورق  ST52  ضخامت ۴۵ کاویان اهواز

قیمت ورق آهن ST52 فولاد اهوازکاویان با ابعاد ۱.۵*طول متر در حالت شیت و ضخامت ۴۵ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 آهن ضخامت ۴۵ کاویان اهواز با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه می باشد.

قیمت ورق آهنی ST52  ضخامت ۵۰ کاویان اهواز

قیمت ورق آهن ST52 فولاد اهوازکاویان با ابعاد ۱.۵*طول متر در حالت شیت و ضخامت ۵۰ میلی متر ، ۲۴۳۱۲ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 آهن ضخامت ۵۰ کاویان اهواز با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۶۵۰۰ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  چین ضخامت ۱۵

قیمت ورق آهن ST52 چین با ابعاد ۶*۲ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۵ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 چین ضخامت ۱۵ میلیمتر با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  چین ضخامت ۱۵

قیمت ورق آهن ST52 چین با ابعاد ۱۲*۲ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۵ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 چین ضخامت ۱۵ میلیمتر با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  چین ضخامت ۲۰

قیمت ورق آهن ST52 چین با ابعاد ۶*۲ متر در حالت شیت و ضخامت ۲۰ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 چین ضخامت ۲۰ میلیمتر با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  چین ضخامت ۲۰

قیمت ورق آهن ST52 چین با ابعاد ۱۲*۲ متر در حالت شیت و ضخامت ۲۰ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 چین ضخامت ۲۰ میلیمتر با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  چین ضخامت ۲۵

قیمت ورق آهن ST52 چین با ابعاد ۶*۲ متر در حالت شیت و ضخامت ۲۵ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 چین ضخامت ۲۵ میلیمتر با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  چین ضخامت ۲۵

قیمت ورق آهن ST52 چین با ابعاد ۱۲*۲ متر در حالت شیت و ضخامت ۲۵ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 چین ضخامت ۲۵ میلیمتر با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  چین ضخامت ۳۰

قیمت ورق آهن ST52 چین با ابعاد ۶*۲ متر در حالت شیت و ضخامت ۳۰ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 چین ضخامت ۳۰ میلیمتر با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  چین ضخامت ۳۰

قیمت ورق آهن ST52 چین با ابعاد ۱۲*۲ متر در حالت شیت و ضخامت ۳۰ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 چین ضخامت ۳۰ میلیمتر با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  چین ضخامت ۳۵

قیمت ورق آهن ST52 چین با ابعاد ۶*۲ متر در حالت شیت و ضخامت ۳۵ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 چین ضخامت ۳۵ میلیمتر با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  چین ضخامت ۳۵

قیمت ورق آهن ST52 چین با ابعاد ۱۲*۲ متر در حالت شیت و ضخامت ۳۵ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 چین ضخامت ۳۵ میلیمتر با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  ضخامت ۴ ملیمتر فابریک

قیمت ورق آهن ST52 فولاد مبارکه با ابعاد ۶*۱.۵ متر در حالت شیت و ضخامت ۴ میلی متر ، ۲۰۷۳۳ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ضخامت ۴ ملیمتر فابریک فولاد با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۲۵۹۹ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه اصفهان می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  ضخامت ۵ ملیمتر فابریک

قیمت ورق آهن ST52 فولاد مبارکه با ابعاد ۶*۱.۵ متر در حالت شیت و ضخامت ۵ میلی متر ، ۲۰۷۳۳ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ضخامت ۵ ملیمتر فابریک فولاد با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۲۵۹۹ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه اصفهان می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  ضخامت ۶ ملیمتر فابریک

قیمت ورق آهن ST52 فولاد مبارکه با ابعاد ۶*۱.۵ متر در حالت شیت و ضخامت ۶ میلی متر ، ۲۱۱۰۰ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ضخامت ۶ ملیمتر فابریک فولاد با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۲۹۹۹ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه اصفهان می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  ضخامت ۸ ملیمتر فابریک

قیمت ورق آهن ST52 فولاد مبارکه با ابعاد ۶*۱.۵ متر در حالت شیت و ضخامت ۸ میلی متر ، ۲۱۷۴۳ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ضخامت ۸ ملیمتر فابریک فولاد با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۳۷۰۰ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه اصفهان می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  ضخامت ۱۰ ملیمتر فابریک

قیمت ورق آهن ST52 فولاد مبارکه با ابعاد ۶*۱.۵ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۰ میلی متر ، ۲۱۷۴۳ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ضخامت ۱۰ ملیمتر فابریک فولاد با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۳۷۰۰ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه اصفهان می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  ضخامت ۱۲ ملیمتر فابریک

قیمت ورق آهن ST52 فولاد مبارکه با ابعاد ۶*۱.۵ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۲ میلی متر ، ۲۱۷۴۳ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ضخامت ۱۲ ملیمتر فابریک فولاد با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۳۷۰۰ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه اصفهان می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  ضخامت ۱۵ ملیمتر فابریک

قیمت ورق آهن ST52 فولاد مبارکه با ابعاد ۶*۱.۵ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۵ میلی متر ، ۲۲۹۳۵ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ضخامت ۱۵ ملیمتر فابریک فولاد با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۴۹۹۹ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه اصفهان می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  10 اکسین اهواز

قیمت ورق آهن ST52  با ابعاد ۲*۶ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۰ میلی متر ، ۲۴۳۰۰ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ۱۰ اکسین اهواز با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۶۴۸۷ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه اهواز می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  10 اکسین اهواز

قیمت ورق آهن ST52 اکسین اهواز با ابعاد ۲*۶ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۰ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ۱۰ اکسین اهواز با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه اصفهان می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  10 اکسین اهواز

قیمت ورق آهن ST52 اکسین اهواز با ابعاد ۲*۶ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۰ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ۱۰ اکسین اهواز با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  12 اکسین اهواز

قیمت ورق آهن ST52 اکسین اهواز با ابعاد ۲*۶ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۲ میلی متر ، ۲۴۳۰۰ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ۱۲ اکسین اهواز با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۶۴۸۷ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه اهواز می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  چین
قیمت ورق فولادی ST52 چین

قیمت ورق فولادی ST52  12 اکسین اهواز

قیمت ورق آهن ST52 اکسین اهواز با ابعاد ۲*۶ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۲ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ۱۲ اکسین اهواز با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  15 اکسین اهواز

قیمت ورق آهن ST52 اکسین اهواز با ابعاد ۲*۶ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۵ میلی متر ، ۲۴۰۳۷ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ۱۵ اکسین اهواز با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۶۲۰۰ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه اهواز می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  15 اکسین اهواز

قیمت ورق آهن ST52 اکسین اهواز با ابعاد ۲*۱۲ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۵ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ۱۵ اکسین اهواز با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه اهواز می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  15 اکسین اهواز

قیمت ورق آهن ST52 اکسین اهواز با ابعاد ۲*۶ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۵ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ۱۵ اکسین اهواز با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه اصفهان می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  15 اکسین اهواز

قیمت ورق آهن ST52 اکسین اهواز با ابعاد ۲*۶ متر در حالت شیت و ضخامت ۱۵ میلی متر ، در سایت عمران مدرن ذکر شده است. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ۱۵ اکسین اهواز با ارزش افزوده ۹٪، در سایت عمران مدرن ذکر شده است و خرید ورق st52 و بارگیری از بنگاه تهران می باشد.

قیمت ورق فولادی ST52  20 اکسین اهواز

قیمت ورق آهن ST52 اکسین اهواز با ابعاد ۲*۶ متر در حالت شیت و ضخامت ۲۰ میلی متر ، ۲۴۹۵۵ تومان می باشد. قیمت فروش ورق ST52 فولادی ۲۰ اکسین اهواز با ارزش افزوده ۹٪ ، ۲۷۲۰۱ تومان است و خرید ورق st52 و بارگیری از کارخانه اهواز می باشد.

ورق سیاه ورق ۲ میل سیاه قیمت ورق سیاه ۳ میل

برای مطالعه بیشتر

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 5 ( 1 نظر)