استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت ورق st37

قیمت ورق st37
قیمت ورق st37

قیمت ورق st37 به ضخامت، ابعاد، حالت و محل بارگیری و نرخ باربری بستگی دارد. ورق فولادی st37 قطعه ای با ترکیب شیمیایی ۰.۰۴۵ درصد وزنی گوگرد و ۰.۰۴۵ درصد وزنی فسفر و ۱.۴ درصد وزنی منیزینم و حدود ۰.۱۷ درصد وزنی کربن است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۲

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۲ و ابعاد ۱۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۲

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۲ و ابعاد ۱۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۲ و ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۲

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۲ و ابعاد ۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک فولاد مبارکه
قیمت ورق ST37 فابریک فولاد مبارکه

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۲

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۲ و ابعاد ۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۲ و ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵ و ابعاد ۱۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵ و ابعاد ۱۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵ و ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵ و ابعاد ۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵ و ابعاد ۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵ و ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۱۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۱۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۱۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۱۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت 4
قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۱۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۱۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۶

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۶ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۶

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۶ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۶

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۶ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۶

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۶ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۸

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۸ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۸

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۸ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۸

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۸

قیمت ورق ST37 فولاد مبارکه با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۰

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت 4
قیمت ورق ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۰

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۰

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۰

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۰

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۰

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۰۰

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۰۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۰۰

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۰۰ و ابعاد ۱۲۵۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۰۰

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۰۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۰۰

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۰۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۰۰

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۰۰ و ابعاد ۱۵۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۰۰

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۰۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۲

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق ST37 فابریک کاویان اهواز با ضخامت ۱۲

قیمت ورق ST37 کاویان اهواز با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۲۵۰، در سایت عمران مدرن به روز ارائه شده است. ورق ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

ورق آهن سیاه قیمت ورق سیاه ۲ میل قیمت ورق ۴ میل سیاه قیمت ورق سیاه ۱۰ میل

برای مطالعه بیشتر:

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 5 ( 1 نظر)