استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت ورق st37 اصفهان

قیمت ورق st37 اصفهان
قیمت ورق st37 اصفهان

قیمت ورق ST37 اصفهان به دلیل استفاده از آن در صنعت ساختمان سازی تحت عنوان فولاد نرم که یکی از فولاد های کم کربن است. این نوع ورق دارای استحکام متوسط و خاصیت جوش پذیری بالاست که آن را برای مصارف کشتی سازی و پل سازی هم مناسب می کند. قیمت ورق st37 اصفهان به ضخامت و ابعاد و حالت و محل بارگیری بستگی دارد.

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۲.۵ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۲.۵ میلی متر و ابعاد ۱/۳۰×طول درخواستی متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۳ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۳ میلی متر و ابعاد ۱/۵×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۳ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۳ میلی متر و ابعاد ۱/۲۵×طول درخواستی متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۴ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۴ میلی متر و ابعاد ۱/۵×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۴ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۴ میلی متر و ابعاد ۱/۲۵×طول درخواستی متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۵ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۵ میلی متر و ابعاد ۱/۵×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۶ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۶ میلی متر و ابعاد ۱/۵×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۶ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۶ میلی متر و ابعاد ۱.۵ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۸ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد ۱/۵×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۸ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد ۱.۵ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۱۰ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد ۱/۵×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان
قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۱۰ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۱۰ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد ۱.۵ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۱۲ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۱۲ میلی متر و ابعاد ۱/۵×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۱۲ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۱۲ میلی متر و ابعاد ۱.۵ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۱۵ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۱۵ میلی متر و ابعاد ۱×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، ۱۷۴۵۰ تومان در نظر گرفته می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ۱۹۰۲۱ تومان است.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۱۵ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۱۵ میلی متر و ابعاد ۱/۵×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان
قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۱۵ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۱۵ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۱۵ میلی متر و ابعاد ۱.۵ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، در سایت عمران مدرن روزانه بارگذاری می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده، به فروش می رسد.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۲۰ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۲۰ میلی متر و ابعاد ۱×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، ۱۷۴۵۰ تومان در نظر گرفته می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ۱۹۰۲۱ تومان است.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۲۵ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۲۵ میلی متر و ابعاد ۱×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، ۱۷۴۵۰ تومان در نظر گرفته می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ۱۹۰۲۱ تومان است.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۳۰ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۳۰ میلی متر و ابعاد ۱×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، ۱۷۴۵۰ تومان در نظر گرفته می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ۱۹۰۲۱ تومان است.   

قیمت ورق st37 اصفهان ضخامت ۳۵ میلیمتر

قیمت ورق st37 اصفهان با ضخامت ۳۵ میلی متر و ابعاد ۱×۶ متر ، با در نظر گرفتن حالت شیت، ۱۷۴۵۰ تومان در نظر گرفته می شود. کارخانه و محل بارگیری این محصول در اصفهان است. قیمت ورق st37 اصفهان محصول کارخانه فولاد اصفهان، با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ۱۹۰۲۱ تومان است.   

خرید ورق سیاه قیمت ورق ۲ میل سیاه قیمت ورق ۳میل سیاه

برای مطالعه بیشتر:

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 5 ( 1 نظر)