استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت ورق فولادی st37

black sheet iron
black sheet iron

قیمت ورق فولادی st37 به ضخامت، ابعاد، حالت و محل بارگیری و نرخ باربری بستگی دارد. است و لازم به ذکر است که ترکیب شیمیایی بر قیمت st37 موثر است و ورق سیاه ST37 شامل ۰.۰۴۵ درصد وزنی گوگرد و ۰.۰۴۵ درصد وزنی فسفر و ۱.۴ درصد وزنی منیزینم و حدود ۰.۱۷ درصد وزنی کربن است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۱۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۳,۳۹۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۱۲

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۳,۳۹۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۱۵

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۴,۷۷۰ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۲۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۲۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۲,۵۱۶ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۲۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۲۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۳,۷۲۱ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۲۵

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۲۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۲,۷۹۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۲۵

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۲۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۳,۷۲۱ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۳۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۳۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۴,۷۷۰ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۳۵

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۳۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۱,۶۸۲ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز
قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۳۵

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۳۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۳,۱۶۵ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۴۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۴۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۲,۳۳۱ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۴۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۴۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۳,۱۶۵ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۴۵

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۴۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۲,۳۳۱ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۴۵

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۴۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۱,۳۱۱ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۵۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۵۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، ۲۳,۸۱۳ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۶۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۶۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، ۲۳,۶۲۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۷۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۷۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، ۲۴,۰۹۲ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۸

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، ۳۶,۱۳۷ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۸۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۸۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، ۲۴,۰۹۲ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۱۹,۴۵۸ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۲۰,۰۱۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۱۹,۴۵۸ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۲۰,۰۱۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۱۹,۶۴۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۲۱,۱۰۷ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۲ و ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۱,۰۳۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین
قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۲ و ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰، ۲۰,۶۶۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵ و ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰، ۲۱,۴۰۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۲.۵ و ابعاد ۲۵۰۰×۱۲۵۰، ۲۰,۶۶۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۲۱,۹۶۰ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۳

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۳ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۲۱,۵۸۹ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۱۹,۷۳۶ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۴

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۴ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۲۰,۵۷۰ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۱۹,۶۴۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۵

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۲۰,۵۷۰ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۶

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۶ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۱۹,۶۴۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۶

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۶ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۲۰,۱۰۷ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۸

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۱۹,۴۵۸ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۸

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، ۲۰,۰۱۴ تومان می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۱۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۱۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۱۰۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۱۰۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۱۰۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۱۰۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۱۰۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۱۰۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۱۲

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۱۲

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۱۵

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۱۵

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۲۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۲۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۲۵

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۲۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۳۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۳۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادیST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۳۵

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۳۵ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۴۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۴۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۵۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۵۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۵۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۵۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۶۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۶۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۶۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۶۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۷۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۷۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۷۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۷۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۸

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادیST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۸

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۸ و ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۸۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۸۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۸۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۸۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۹۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۹۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اهواز قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۹۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۹۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک اکسین اهواز با ضخامت ۹۰

قیمت ورق فولادی ST37  اکسین اهواز با ضخامت ۹۰ و ابعاد ۲۰۰۰×طول، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادیST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت رول از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37
قیمت ورق فولادی ST37

قیمت ورق فولادی ST37 برش خورده فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت برش خورده از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۰ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 فابریک فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۲ و ابعاد ۶۰۰۰×۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت فابریک از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق فولادی ST37 رول فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵

قیمت ورق فولادی ST37  فولاد مبارکه با ضخامت ۱۵ و ابعاد ۱۵۰۰، در سایت عمران مدرن به روز می باشد. ورق سیاه ST37 با حالت رول از انبار اصفهان قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه قیمت ورق سیاه ۲میل قیمت ورق سیاه ۳ میل

برای مطالعه بیشتر:

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 5 ( 1 نظر)