استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه به عنوان یکی از محصولات بزرگترین کارخانه فولاد کشور به نوع، سایز، حالت، محل بارگیری و نوسانات قیمت بستگی دارد. به ورق فولادی ساخته شده طی فرایند نورد گرم یا Hot Rolling در محدوده دمایی بالای ۹۳۰ درجه سانتی گراد ورق سیاه گفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۰۰۰*۲۰۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۲ در سایز ۱۰۰۰*۲۰۰۰ با حالت برش خورده، ۲۰۷۸۰۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۲۵۰*۲۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۳ در سایز ۱۲۵۰*۲۵۰۰ با حالت برش خورده، ۲۰۴۱۳۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۲۵۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۳ در سایز ۱۲۵۰ با حالت رول، ۲۱۱۴۷۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۳ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۲۰۱۸۴۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از کارخانه است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت -۰.۰۲۹ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۳ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۲۰۸۷۲۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۴ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۰۰۰*۲۰۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۳ در سایز ۱۰۰۰*۲۰۰۰ با حالت برش خورده، ۲۱۸۸۱۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۲۵۰۰*۱۲۵۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۳ در سایز ۲۵۰۰*۱۲۵۰ با حالت برش خورده، ۲۱۱۴۷۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۳ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت برش خورده، ۲۰۸۷۲۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۴ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۴ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۱۹۰۸۳۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از کارخانه است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت -۰.۰۱ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۴ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۱۹۶۷۹۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۰۰۰*۲۰۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۴ در سایز ۱۰۰۰*۲۰۰۰ با حالت برش خورده، ۲۱۱۴۷۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۲۵۰*۲۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۴ در سایز ۱۲۵۰*۲۵۰۰ با حالت برش خورده، ۲۰۲۳۰۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۲۵۰*۲۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰*۳۰۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۴ در سایز ۱۵۰۰*۳۰۰۰ با حالت برش خورده، ۱۹۶۷۹۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۴ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت برش خورده، ۱۹۶۷۹۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۰۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۵ در سایز ۱۰۰۰ با حالت رول، ۲۱۱۴۷۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۵ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۱۸۹۹۱۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از کارخانه است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۵ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۱۹۶۷۹۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۹ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۵ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت برش خورده، ۱۹۶۷۹۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۹ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۵ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت فابریک، ۲۰۴۱۳۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت -۰.۰۲۲ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۰۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۶ در سایز ۱۰۰۰ با حالت رول، ۲۰۹۶۴۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۶ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۱۸۹۹۱۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از کارخانه است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۶ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت برش خورده، ۱۹۶۷۹۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۹ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۶ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت فابریک، ۱۹۹۵۵۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت -۰.۰۰۹ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۸ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۱۸۸۰۸۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از کارخانه است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۸ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۱۹۵۵۱۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۸ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت برش خورده، ۱۹۵۵۱۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۸ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت فابریک، ۲۰۰۴۶۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت -۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۱۰ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۱۸۸۰۸۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از کارخانه است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۱۰ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۱۹۵۵۱۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۱۰ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت فابریک، ۲۰۰۴۶۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت -۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۱۰ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت برش خورده، ۱۹۵۵۱۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۱۲ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۱۸۸۰۸۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از کارخانه است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۱۲ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۱۹۴۰۴۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۱۲

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۱۲ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت فابریک، ۲۰۰۴۶۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۲ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۱۲ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت برش خورده، ۱۹۴۰۴۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۱۵ در سایز ۱۵۰۰ با حالت رول، ۱۸۸۰۸۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از کارخانه است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۱۵ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت فابریک، ۲۰۰۴۶۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت -۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان از نوع ورق سیاه ۱۵ در سایز ۶۰۰۰*۱۵۰۰ با حالت برش خورده، ۱۹۵۸۸۰ ریال می باشد. فروش ورق سیاه فولاد مبارکه به صورت سفارش و بارگیری از بنگاه تهران است  که قیمت ورق سیاه مبارکه با میزان نوسان قیمت ۰.۰۰۵ درصد برای عرضه در نظر گرفته می شود.

قیمت ورق سیاه قیمت ورق سیاه ۲میل قیمت ورق سیاه ۳ میل

برای مطالعه بیشتر:

قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.64 ( 5 نظر)