استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان بستگی به ضخامت و ابعاد و حالت و محل بارگیری دارد. ورق سیاه فابریک فولاد st37 گونه ای از ورق های تولیدی فولاد مبارکه اصفهان است که در ادامه قیمت و مشخصات آن ذکر شده است. ورق سیاه به صورت رول یا شیت در ابعاد مشخصی به بازار عرضه می شوند. اگر ورق ها بر اساس اندازه و ابعاد مشخص کارخانه برش بخورد به آن ورق سیاه فابریک می گویند.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۳

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۳ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود .

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۳ میلی متر، بنگاه اصفهان است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه  در سایت عمران مدرن ذکر شده است به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۴

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۴ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود .

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۴ میلی متر، بنگاه اصفهان است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه  در سایت عمران مدرن ذکر شده است به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۵

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۵ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود برابر است با ۱۹,۶۲۴ تومان.

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۵ میلی متر، بنگاه اصفهان است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه با قیمت ۲۱۳۹۰ به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۵

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۵ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود .

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۵ میلی متر، بنگاه ساوه است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه  در سایت عمران مدرن ذکر شده است به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۶

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۶ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود برابر است با ۱۹,۶۲۴ تومان.

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۶ میلی متر، بنگاه اصفهان است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه با قیمت ۲۱۳۹۰ به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۸

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود برابر است با ۱۹,۶۲۴ تومان.

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۸ میلی متر، بنگاه اصفهان است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه با قیمت ۲۱۳۹۰ به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۸

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود .

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۸ میلی متر، بنگاه ساوه است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه  در سایت عمران مدرن ذکر شده است به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۸

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود .

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۸ میلی متر، بنگاه تهران است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه  در سایت عمران مدرن ذکر شده است به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۰

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود برابر است با ۱۹,۶۲۴ تومان.

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۱۰ میلی متر، بنگاه اصفهان است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه با قیمت ۲۱۳۹۰ به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۰

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود .

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۱۰ میلی متر، بنگاه ساوه است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه  در سایت عمران مدرن ذکر شده است به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۰

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود .

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۱۰ میلی متر، بنگاه تهران است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه  در سایت عمران مدرن ذکر شده است به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۲

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۱۲ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود برابر است با ۱۹,۶۲۴ تومان.

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۱۲ میلی متر، بنگاه اصفهان است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه با قیمت ۲۱۳۹۰ به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۲

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۱۲ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود .

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۱۲ میلی متر، بنگاه تهران است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه  در سایت عمران مدرن ذکر شده است به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۵

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۱۵ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود برابر است با ۱۹,۶۲۴ تومان.

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۱۵ میلی متر، بنگاه اصفهان است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه با قیمت ۲۱۳۹۰ به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان ۱۵

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت ۱۵ میلی متر و ابعاد ۶*۱.۵ متر که در حالت شیت عرضه می شود .

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت ۱۵ میلی متر، بنگاه ساوه است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه  در سایت عمران مدرن ذکر شده است به متقاضیان عرضه می شود.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد با ضخامت  میلی متر و ابعاد  متر که در حالت  عرضه می شود برابر است با  تومان.

محل بارگیری این نوع ورق با ضخامت  میلی متر،  است و با ارزش افزوده ۹٪ ورق سیاه فابریک کارخانه فولاد مبارکه با قیمت  به متقاضیان عرضه می شود.

خرید ورق سیاه قیمت ورق ۲ میل سیاه قیمت ورق ۳میل سیاه

برای مطالعه بیشتر:

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

کابین آسانسور ام دی اف استیل تبریز کابین آسانسور ام دی اف استیل ارومیه کابین آسانسور ام دی اف استیل اردبیل کابین آسانسور ام دی اف استیل اصفهان کابین آسانسور ام دی اف استیل کرج کابین آسانسور ام دی اف استیل ایلام کابین آسانسور ام دی اف استیل بوشهر کابین آسانسور ام دی اف استیل شهرکرد کابین آسانسور ام دی اف استیل بیرجند کابین آسانسور ام دی اف استیل مشهد کابین آسانسور ام دی اف استیل بجنورد کابین آسانسور ام دی اف استیل اهواز کابین آسانسور ام دی اف استیل زنجان کابین آسانسور ام دی اف استیل سمنان کابین آسانسور ام دی اف استیل زاهدان کابین آسانسور ام دی اف استیل شیراز کابین آسانسور ام دی اف استیل قزوین کابین آسانسور ام دی اف استیل قم کابین آسانسور ام دی اف استیل سنندج کابین آسانسور ام دی اف استیل کرمان کابین آسانسور ام دی اف استیل کرمانشاه کابین آسانسور ام دی اف استیل یاسوج کابین آسانسور ام دی اف استیل گرگان کابین آسانسور ام دی اف استیل رشت کابین آسانسور ام دی اف استیل خرم آباد کابین آسانسور ام دی اف استیل ساری کابین آسانسور ام دی اف استیل اراک کابین آسانسور ام دی اف استیل بندرعباس کابین آسانسور ام دی اف استیل همدان کابین آسانسور ام دی اف استیل یزد کابین آسانسور ام دی اف استیل کیش کابین آسانسور ام دی اف استیل قشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.52 ( 7 نظر)