استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت ورق اکسین

قیمت ورق اکسین
قیمت ورق اکسین

قیمت ورق اکسین ضخامت ۸ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، ۳۰۳۰۰ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۳۳۰۲۷ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۸ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۱۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، ۲۲۳۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۴۳۹۱ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۱۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۱۲ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، ۲۲۳۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۴۳۹۱ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۱۲ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۱۵ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، ۲۳۷۵۳ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۵۸۹۱ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۱۵ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، ۲۳۷۵۳ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۵۸۹۱ تومان است.

قیمت ورق اکسین
قیمت ورق اکسین ضخامت ۱۵ میلیمتر

قیمت ورق اکسین ۲۰ میلی متر

قیمت ورق اکسین ضخامت ۲۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، ۲۲۴۶۸ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۴۴۹۰ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۲۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۲۵ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، ۲۲۳۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۴۳۹۱ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۲۵ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، ۲۲۳۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۴۳۹۱ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۳۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، ۲۳۸۴۴ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۵۹۹۰ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۳۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ۳۵ میلی متر

قیمت ورق اکسین ضخامت ۳۵ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۳۵ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۴۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، ۲۱۹۱۸ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۳۸۹۱ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۴۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۴۵ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، ۲۱۰۰۰ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۲۸۹۰ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۴۵ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۵۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، ۲۱۰۰۰ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۲۸۹۰ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۵۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، ۲۱۰۰۰ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۲۸۹۰ تومان است.

قیمت ورق اکسین
قیمت ورق اکسین ۳۵ میلی متر

قیمت ورق اکسین اهواز

قیمت ورق اکسین ضخامت ۶۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، ۲۲۷۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۴۸۲۷ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۶۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۷۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، ۲۲۷۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۴۸۲۷ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۷۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۸۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، ۲۲۷۷۷ تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده ۲۴۸۲۷ تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۸۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۹۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۶ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق اکسین ضخامت ۱۰۰ میلیمتر و در حالت شیت به ابعاد ۲*۱۲ متر، تماس بگیرید تومان می باشد. محل بارگیری این محصول بنگاه اهواز می باشد که توسط کارخانه اکسین اهواز تولید می شود. لازم به ذکر است قیمت ورق سیاه اکسین با ارزش افزوده تماس بگیرید تومان است.

قیمت ورق سیاه قیمت ورق سیاه ۲میل قیمت ورق سیاه ۳ میل

برای مطالعه بیشتر

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

وزن میلگرد ۳۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.58 ( 4 نظر)