استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

قرارداد پیمانکاری
نمونه قرارداد پیمانکاری

طرفین قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که حضور نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی ضرورت دارد. طرفین قرارداد باید مدارک احراز هویت یکدیگر را کنترل نموده و توصیه می شود حتما یک نسخه کپی از آن برای خود نگاه دارند. اگر یکی از طرفین قرارداد (یا هردو طرف) شخص حقوقی باشد، کنترل مدارک (مدارک نمایندگی و حدود اختیارات وی) اهمیت بسیار بالاتری دارد.

نمونه متن تعیین طرفین قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب پذیرایی ، آشپزخانه و … در ادامه آمده است:

۱- مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

۲- مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب و محل انجام آن

موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب آشپزخانه ، سرویس بهداشتی و …، تدقیق خدماتی است که پیمانکار باید حین و پس از اتمام قرارداد انجام دهد. در این بند باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد. در موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب باید نحوه تهیه مصالح ، نحوه اجرای پروژه با جزئیات کامل شرح داده شود و یا به نقشه و یا پیوست خاصی اشاره شود.

نمونه متن موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب اتاق خواب ، پذیرایی و … در ادامه آمده است:

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای عملیات نصب سقف کاذب از نوع ……. به همراه زیرسازی و لایه گذاری آن می باشد.

محل انجام پروژه به نشانی ……. که دارای مجوز ساختمانی به شماره ….. تاریخ …/…/…. می باشد.

قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

محاسبات و مشخصات فنی پروژه

در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب سرویس بهداشتی ، اتاق خواب و … بخشی از متن قرارداد (یا به صورت پیوست) به تشریح مشخصات فنی مواد و مصالح مورد استفاده اختصاص می یابد. تشریح دقیق مشخصات فنی از سو استفاده پیمانکار و بکارگیری مصالح بی کیفیت جلوگیری می کند و نمی تواند کلی گویی در مورد مصالح مصرفی را دست آویز دفاع از خود نماید. از طرف دیگر ممکن است کارفرما تقاضای بکارگیری مصالح بسیار گران یا خاص را داشته باشد که خصوصا در قراردادهایی که تامین مصالح با پیمانکار است (PC و یا EPC) مشکلات عدیده ای برای پیمانکار ایجاد می کند.

نمونه متن مشخصات فنی در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت.

ابعاد و مساحت طبقات مورد نیاز به سقف کاذب تحت به مساحت ……… متر مربع بوده که جنس بتن استفاده شده در طبقات از نوع ……… و میزان درصد مقاومت آن در برابر فشار …… درصد می باشد.

هزینه قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب (به تفکیک و کلی)

مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب که توسط کارفرما تعیین می شود و یا توسط پیمانکار پیشنهاد داده می شود و در نهایت بر روی مبلغ نهایی توافق صورت می گیرد. نحوه محاسبه مبلغ قرارداد بسته به نوع قرارداد متفاوت می باشد و در هرصورت باید هزینه تهیه مصالح و هزینه های بالاسری، سود پیمانکار، منابع انسانی و تجهیزات و … در نظر گرفته شود که می تواند به صورت کلی در متن قرارداد ذکر شود و جزئیات به قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب پیوست شود و یا در متن به آن اشاره گردد. اگر تغییراتی مدنظر کارفرما در مبلغ قرارداد در آینده باشد (برای بحث تورم و تعدیل) بهتر است نحوه محاسبه آن در تبصره ای اشاره شود.

نمونه متن مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

۱- هزینه اجرای کل موضوع قرارداد شامل تأمین منابع و مصالح، نصب و زیرسازی و لایه گذاری آن ها به ارزش …… ریال تعیین می گردد.

۲- هزینه اجرای موضوع قرارداد به تفکیک به شرح ذیل می باشد:

۱-۲- هزینه تأمین مصالح از جمله صفحات …. با ضخامت های تعیین شده، از قرار هر متر به ارزش ….. ریال محاسبه می گردد.

۲-۲- زیرسازی سقف ها از قرار هر متر مربع به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

۳-۲- لایه گذاری سقف ها کاذب …. از قرار هرمتر مربع به ارزش ….. ریال محاسبه می گردد.

۴-۲- درزگیری از قرار هر متر مربع به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

۵-۲- هزینه جابه جایی و نصب صفحات سقف کاذب به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

شرایط پرداخت

پس از توافق بر روی مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب باید چگونگی روند پرداخت ­ها هم تصریح شود.  تعداد مراحل پرداخت و میزان پرداخت در هر مرحله و زمان پرداخت باید دقیقا مشخص شود. شرایط مختلف باید در تغییر نحوه پرداخت باید پیش بینی شود. هرچه این مرحله دقیق تر و با جزئیات بیشتر نوشته شود، در آینده از اختلافات احتمالی کاسته خواهد شد. کارفرما باید دقیقا مشخص کند که هزینه پیمانکار را چگونه پرداخت می کند، این پرداخت می تواند به صورت نقدی باشد و یا اوراق و یا به هر طریق دیگری، که باید مشخصا در متن قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب به آن اشاره شود.

نمونه متن نحوه پرداخت در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

۱- مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد (در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

۲- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

۳- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

۴- مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی (دوره گارانتی …. می باشد).

اسناد و مدارک پیمان

همواره در زمان عقد قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب مدارک و اسنادی از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود و یا زمان مشخصی برای تحویل آن ها تعیین می شود. در شرایطی ممکن است مطالعاتی قبل از عقد قرارداد با پیمانکار حاضر در این قرارداد ، توسط کارفرما (یا مشاورین وی ) یا پیمانکار دیگری انجام شده باشد، و یا کارفرما انجام آن ها را به عهده بگیرد که در این مرحله به پیمانکار تحویل داده میشود و در قرارداد ذکر می گردد.

نمونه متن اسناد و مدارک تحویلی به پیمانکار در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد (پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی

پ- برنامه زمانبندی ارائه شده توسط فروشنده

ت- دستورکار و دستورالعمل هایی که در حین اجراء به فروشنده ابلاغ می گردد.

دانلود قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

مدت انجام موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

مدت انجام کار یکی از بحث برانگیزترین موارد اختلاف بین پیمانکار اجرای سقف کاذب و کارفرماست. این مورد در هنگام وصول مطالبات پیمانکار و محاسبه میزان تاخیرات قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب باعث بروز دعوا و اختلافات می شود. در این بند باید به صورت دقیق مدت زمان انجام کار به روز ، تاریخ شروع و پایان مشخص شود. باید نوع و معنی روز کاری کارگاه مشخص شود و در نظر گرفتن تعطیلات رسمی و یا غیر رسمی تعیین گردد.

نحوه جریمه تاخیرات پیمانکار اجرای سقف کاذب نیز در این بند مشخص می گردد. مشخص کردن روزهای کاری و تعطیل کارگاه می تواند موارد بروز اختلاف در زمان محاسبه تاخیرات را کاهش دهد. به عنوان مثال بعضی از کارفرمایان حق هیچگونه تعطیلی کارگاه در تعطیلات رسمی و تقویمی را به پیمانکار نمی دهند. یا برخی از آن ها روزهای مشخصی مانند عاشورا و یا عید نوروز را به صورت مشخص جهت تعطیلی در قرارداد به صورت تبصره قید میکنند.

نمونه متن بخش مدت انجام کار در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

دیرکرد طرفین در انجام پروژه

در دنیای حرفه ای امروز، زمان معادل سرمایه است. پیمانکار اجرای سقف کاذب به ازای زمانی که در پروژه ای صرف می کند ، هزینه نیروی انسانی و خواب سرمایه و یا فرصت های دیگری که در همین زمان تلف شده، می توانست به دست بیاورد را حساب و کتاب می کند و قطعا اگر مقصر نباشد متضرر خواهد شد و انتظار جبران از طرف کارفرما دارد. از طرف کارفرما زمان دیرکرد به نحوی دیگر می تواند هزینه هایی در پی داشته باشد، که ممکن است خسارات معنوی یا سیاسی برای وی داشته باشد. در هر صورت دیرکرد اگر از سمت هر یک از طرفین قرارداد باشد باید به نحوی برای طرف مقابل جبران شود، در حالت عمومی اگر دیرکرد از طرف کارفرما باشد، پیمانکار مجاز به تغییر برنامه زمانبندی قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب خواهد بود و اگر دیرکرد از طرف پیمانکار باشد به صورت جریمه ریالی تعیین و از صورت حساب وی کسر خواهد شد.

نمونه متن دیرکرد طرفین در انجام پروژه در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

نظارت در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

همواره کارفرما در تمام پروژه ها بر عملکرد پیمانکار نظارت خواهد داشت و پس از تایید دستگاه نظارت کارفرما، صورت حساب پیمانکار اجرای سقف کاذب پرداخت خواهد شد. در پروژه های بزرگتر دستگاه نظارت به صورت مقیم در محل پروژه از جانب کارفرما و یا مشاور کارفرما حضور خواهد داشت و پیمانکار موظف است که تمامی نکات پروژه را به صورت کتبی به اطلاع ایشان رسانده و تایید کتبی از ایشان اخذ نماید. در پروژه های کوچکتر نظارت ممکن است توسط خود کارفرما صورت گیرد. حتما باید در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب نحوه نظارت بر کار پیمانکار مشخص شود.

نمونه متن مربوط به بخش نظارت در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

دستگاه نظارت قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

اگر در زمان عقد قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب ، ناظر پروژه مشخص باشد، وجود این بند خالی از لطف نمی باشد به طوریکه در این بند نام و مشخصات ناظر یا ناظرین نوشته خواهد شد.

نمونه متن بخش دستگاه نظارت قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

یکی از مواردی که در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب همواره در تعیین تاخیرات پروژه و محاسبات هزینه محل دعوا بین پیمانکار و کارفرما خواهد بود، مشخص نکردن نحوه و زمان و مسئول تجهیز ، نگهداری و برچیدن کارگاه خواهد بود. این مورد حتی در زمان بیمه کردن کارگاه هم مهم است و باید مشخص شود حق بیمه را چه کسی پرداخت می نماید. معمولا تجهیز و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار اجرای سقف کاذب خواهد بود و پیمانکار باید این مورد را در برنامه زمانبندی پروژه در نظر بگیرد.

نمونه متن بخش تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است .

نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب که معمولا امکان ایجاد خسارت به کارهای انجام شده و یا تحویل داده شده به کارفرما وجود دارد، باید مسئول حفظ و حراست از پروژه (چه قسمت های تحویل قطعی شده و چه سایر قسمت ها) به طور دقیق در این بند مشخص شود.

نمونه متن بخش نگهداری از کارهای انجام شده در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

پیمانکار اجرای سقف کاذب

تعهدات پیمانکار

این بند مهم ترین بند در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب است. در واقع وظایف اصلی پیمانکار سقف کاذب در این بند مشخص می شود. در این بند ‌باید تاکید شود که اجرای پروژه به نحوی که از لحاظ فنی و مالی مورد نظر کارفرما بوده است، مهم‌ترین تعهد پیمانکار اجرای سقف کاذب است. برای انجام پروژه باید پیمانکار متعهد باشد که کارگاه ، تجهیزات و اجناس مورد نیاز را از کارفرما تحویل گرفته و در حفظ و نگهداری و جلوگیری از اتلاف و اسراف آن کوشش کند. در این بند تمامی تعهدات پیمانکار اجرای سقف کاذب اعم از اجرایی ، مالی ، حقوقی و زمانی به طور دقیق مشخص می شود.

نمونه متن تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

۱- پیمانکار موظف است پس از انعقاد قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه ساختمانی و شروع عملیات اجرایی اقدامات مقتضی بعمل آورد.

۲- پیمانکار ملزم است مطابق با دستورالعمل ها صادره از سوی کارفرما یا دستگاه نظارت سقف کاذب را در هر ….. سانتیمتر نبشی و هر …… سانتی متر میلگرد اجرا نماید.

۳- پیمانکار متعهد می گردد سقف های کاذب را به نحوی نصب نماید که سطوح به اسکلت یا کلاف بندی ساختمان متصل گردد تا بار سطوح نصب شده به سازه اصلی وارد گردد تا ضربات ناشی از تکان خوردن سازه را دفع نماید.

۴- پیمانکار ملزم است پیش از عملیات نصب سطوح کاذب، میلگردهای آهنی و نبشی ها را با ضد زنگ به نحوی مقتضی اجرا نماید.

۵- پیمانکار زیرسازی سقف کاذب را بایستی به شکلی اجرا نماید که کاملاً تراز و در صورت شیب دار بودن دارای شیب ثابت و بدون تغییر شیب باشد.

۶- پیمانکار پیش از نصب سطوح کاذب می بایست از جوشکاری کلیه اتصالات اطمینان حاصل نماید.

۷- پیمانکار موظف است نسبت به استفاده از مصالح نهایت دقت را اعمال نماید تا از هدر رفتن منابع جلوگیری بعمل آید. در پایان عملیات اجرایی موضوع قرارداد ملزم است مصالح باقیمانده به منظور تحویل به کارفرما را به ترتیب دسته بندی نماید.

۸- پیمانکار متعهد می گردد مصالح خریداری شده را تا محل کارگاه ساختمانی حمل نماید. هر گونه ایجاد خسارت و نقص به هنگام بر عهده پیمانکار می باشد.

۹- در پایان هر روز کاری، پیمانکار ملزم است تا نسبت به شستشو و نظافت محل کارگاه اقدام کند تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود. همچنین در صورت وجود ضایعات و نخاله ساختمانی ملزم است با نظارت مهندس ناظر و کارفرما نسبت به خارج کردن آن ها از محل کارگاه ساختمانی اقدام نماید.

۱۰- پیمانکار متعهد می گردد کلیه اسناد و نقشه ها و دستورالعمل های ساختمانی نسبت به نصب و بکارگیری سطوح کاذب و زیرسازی و …. را به نحو مقتضی مطالعه نموده است و هیچ گونه ابهامی نسبت به آن ها ندارد.

۱۱- پیمانکار متعهد می گردد که پیش از اجرای عملیات موضوع قرارداد، محل کارگاه ساختمانی را کاملاً رویت نموده است.

۱۲- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲ مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث ۱۲، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می باشد.

۱۳- پیمانکار متعهد می گردد که از افراد متخصص و دارای صلاحیت فنی بکارگیری خدمتی بعمل آورد. در غیر اینصورت کارفرما و مهندس ناظر می تواند مطابق با ابلاغ به پیمانکار نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.

۱۴- مسئولیت هر گونه قصور و بی مبالاتی از جانب پرسنل پیمانکار به هنگام فعالیت در کارگاه ساختمانی بر عهده شخص پیمانکار می باشد.

۱۵- پیمانکار متعهد می گردد که مطابق با جدول زمانبندی روزانه ای که از سوی کارفرما به ایشان ابلاغ می شود، عمل نماید. فعالیت خارج از ساعات مقرر با اجازه شخص کارفرما مانعی ندارد.

۱۶- پیمانکار ملزم است مطابق با جدول برنامه زمانی در پایان هر روز یا هفته یا ماه صورت وضعیتی از مراحل و فرآیند انجام کار را در قالب گزارشی به سمع و نظر کارفرما رساند.

۱۷- پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می باشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار می دهد.

۱۸- اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات و ویژگی های سازه باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و مهندس ناظر اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد.

۱۹- مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

۲۰- مسئولیت هر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار یا کارگاه، کلاهبرداری، درگیری و این قسم موارد از سوی پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه، متوجه مستقیم پیمانکار می باشد.

۲۱- پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد.

۲۲- پیمانکار ملزم به رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با پرسنل و کارگران خود می باشد و هر گونه دعوای مطروحه از جانب ایشان متوجه مستقیم پیمانکار می باشد.

قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

هرچند که در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب اجرای پروژه به عهده پیمانکار است. اما کارفرما نیز می تواند انجام مواردی را با توافق طرفین در قبال پیمانکار و پروژه تعهد نماید. این تعهدات می تواند گستره و تنوع بالایی داشته باشد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب می تواند شامل مواردی همچون تهیه تمام یا بخشی از مصالح، تجهیز و برچیدن کارگاه، مسائل مالی و بیمه و … باشد.

نمونه متن بخش تعهدات کارفرما در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

۱- کارفرما ملزم است اطلاعات و توضیحات فنی مقتضی جهت اجرای و نصب سقف های کاذب را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

۲- کارفرما ملزم است آویز به تعداد مناسب و مقتضی در سقف ها کار گذارد. در غیر اینصورت پیمانکار می بایست مطابق با دستورالعمل اقدام به این عمل نماید و هزینه آن بر سایر هزینه مندرج در قرارداد حاضر افزوده خواهد شد.

۳- نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

۴- کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید.

۵- کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۶- کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده ۵ قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد.

۷- هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.

۸- کارفرما موظف است در محل کارگاه، مکانی را به منظور استراحت، غذاخوری پرسنل پیمانکار را تهویه نماید.

۹- کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویش بهداشتی مناسبی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید.

تضمین حسن انجام کار

در قراردادهایی که به صورت وضعیت پرداخت می شوند، که قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب معمولا از این جمله می باشد، همواره بند تضمین حسن انجام کار لحاظ می گردد. این بند به این معنی است که در هر بار پرداخت کارفرما مبلغی کمتر از میزان صورت وضعیت پیمانکار به وی پرداخت می کند و درصدی از آن را به جهت اطمینان از اجرای صحیح کار (یا همان حسن انجام کار) نزد خود نگاه می دارد. این مبلغ پس از اینکه کار انجام شده از طرف کارفرما ( یا دستگاه نظارتی وی) تایید شد به حساب پیمانکار واریز می گردد.

نمونه متن بخش تضمین حسن انجام کار قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار مبلغ ۱۰ درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد دارد.

تبصره : هرگاه قبل از پایان یافتن موضوع قرارداد مفاد قرارداد فسخ گردد در صورت وضعیت قطعی پیمانکار براساس نرخ های تعیین شده در قرارداد رسیدگی و پس از تأیید و کسر ۱۰ درصد از مبلغ کار انجام شده پرداخت می گردد. بدیهی است ۱۰ درصد کسر گردیده به عنوان جبران ضرر و زیان بطور قطعی نزد کارفرما باقی خواهد ماند.

ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

در پروژه های بزرگ پیمانکاری اجرای سقف کاذب ، مخصوصا در حالتی که پروژه به صورت مناقصه ای برگزار شود، در زمان عقد قرارداد ضمانتنامه معتبر بانکی از پیمانکار دریافت خواهد شد. مبلغ ضمانتنامه معمولا به صورت ضریبی از مبلغ پروژه می باشد و یا به صورت دقیق از سمت کارفرما تعیین می شود. این ضمانتنامه تا مدت زمانی که در قرارداد مشخص شود و یا انتهای پروژه در اختیار کارفرما خواهد بود. درصورتی که پیمانکار به صورت غیر قانونی (خارج از اختیارات قید شده در قرارداد) از انجام هر یک از تعهدات خود امتناع نماید و یا به هر نحوی خسارتی به کارفرما وارد نماید کارفرما می تواند ضمانتنامه را ضبط و وصول کند.

نمونه متن ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل ۵% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

مالیات پروژه پیمانکاری اجرای سقف کاذب

در این بند مشخص می گردد که پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب برعهده کدام طرف بوده و چگونه اعمال خواهد شد.

نمونه متن مالیات پروژه پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب معمولا اعمالی است که درصورت وقوع از طرف پیمانکار، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. توجه شود که قراردادها می توانند بنا به شرایط و خواست طرفین نوشته شده و پیمانکار نیز می تواند در شرایطی برای خود حق فسخ یا انصراف درخواست نماید. اما به صورت کلی مواردی مانند تاخیر در شروع پروژه، واگذاری پیمانکاری اجرای سقف کاذب به شخصی دیگر به طور کلی، غیبت غیرموجه در حین عملیات و یا عدم اجرای دقیق تعهدات قراردادی و قانونی می‌تواند برای کارفرما حق فسخ ایجاد کند.

معمولا پیمانکار نیز می تواند مواردی مانند تاخیر در تحویل زمین یا کارگاه و یا هرگونه تجهیزاتی که جزو تعهدات کارفرما بوده است یا تاخیر در پرداخت ها را حقی برای فسخ قرارداد از جانب خود قرار دهد. در نگارش مفاد این بند باید هر دو طرف نهایت دقت و آینده نگری را داشته باشند چرا که در صورت عدم محاسبات درست مالی و زمانی از طرف پیمانکار و امضای این مفاد می تواند وی را به ورشکستگی و پرداخت خسارات سنگین برساند.

نمونه متن موارد فسخ قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

۳- تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۴- تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

قرارداد اجرای سقف کاذب

اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

بروز اختلافات در پروژه ای اجتناب ناپذیر است ، در زمان اختلافات پیدا کردن داوری که هردو طرف به رای وی راضی باشند دشوار است، به همین خاطر بهتر است در زمان عقد قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب هردو طرف بر روی یک داور بی طرف توافق نمایند. در این حالت در زمان دعوا هیچ یک نمی توانند از پذیرش حکم داوری امنتاع کنند.

نمونه متن اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

موارد متفرقه

این بند برای کاهش مفاد قرارداد و گنجاندن مواردی که احتمال وقوع آن ها کمتر است به صورت موارد متفرقه می تواند در متن قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب گنجانده شود. دقت شود که هرچه متن قرارداد با جزئیات بیشتری نگارش شود در آینده از اختلافات کاسته خواهد شد و راه را بر افراد سودجو خواهد بست. در این بخش از قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب معمولا به نحوه حل اختلافات (درصورت بروز) و یا وقوع شرایط اضطراری و غیر قابل پیش بینی مانند جنگ ، بیماری های واگیردار سراسری ، حوادث طبیعی و امثالهم که شرایط کار را تغییر میدهند و کنترل آن از اختیار طرفین خارج است، اشاره می شود.

نمونه متن بخش موارد متفرقه قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

۱- موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

۲- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

۳- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

نُسخ قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب

هر قراردادی اعم از قراردادهای پیمانکاری باید حداقل به تعداد طرفین در نسخه های متحد الشکل تنظیم گردد. دقت شود که کپی قرارداد امضا شده در محاکم قضایی ارزش قرارداد اصلی را نخواهد داشت. پس حتما حتی اگر به هر دلیل قرارداد کپی میکنید ، پس از تهیه کپی رو آن نیز امضای اشخاص گرفته شده و عبارت “کپی برابر اصل است” ذکر گردد. در این بند از قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب معمولا به تعداد مفاد و بندهای قرارداد، تعداد پیوست ها (اگر وجود داشته باشد) ، زبان قرارداد و تعداد نسخ اشاره می شود.

نمونه متن بخش نسخه های قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب در ادامه آمده است:

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

در انتهای متن قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب نیز طرفین قرارداد (که در ابتدای متن قرارداد معرفی شده اند) باید نام و نام خانوادگی (به صورت کامل همراه با پسوند و پیشوند) نوشته و امضا کنند. درصورت داشتن مهر نیز طرفین باید روی امضای خود را مهر نمایند ، وجود مهر علی الخصوص در قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب بین اشخاص حقوقی اهمیت می یابد. نوشتن تاریخ در قسمت مهر و امضا نیز خالی از لطف نمی باشد و می تواند از احتمال مطرح شدن ادعاهای خلاف واقع در آینده از هر یک از طرفین قرارداد جلوگیری کند.

نام و نام خانوادگی و سمت کارفرما                                           نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

            مهر و امضا                                                                                 مهر و امضا

               تاریخ                                                                                        تاریخ

اجرای سقف کوبیاکس تبریز اجرای سقف کوبیاکس بجنورد اجرای سقف کوبیاکس کرمانشاه اجرای سقف کوبیاکس ارومیه اجرای سقف کوبیاکس اهواز اجرای سقف کوبیاکس یاسوج اجرای سقف کوبیاکس اردبیل اجرای سقف کوبیاکس زنجان اجرای سقف کوبیاکس گرگان اجرای سقف کوبیاکس اصفهان اجرای سقف کوبیاکس سمنان اجرای سقف کوبیاکس رشت اجرای سقف کوبیاکس کرج اجرای سقف کوبیاکس زاهدان اجرای سقف کوبیاکس خرم آباد اجرای سقف کوبیاکس ایلام اجرای سقف کوبیاکس شیراز اجرای سقف کوبیاکس ساری اجرای سقف کوبیاکس بوشهر اجرای سقف کوبیاکس قزوین اجرای سقف کوبیاکس اراک اجرای سقف کوبیاکس شهرکرد اجرای سقف کوبیاکس قم اجرای سقف کوبیاکس بندرعباس اجرای سقف کوبیاکس بیرجند اجرای سقف کوبیاکس سنندج اجرای سقف کوبیاکس همدان اجرای سقف کوبیاکس مشهد اجرای سقف کوبیاکس کرمان اجرای سقف کوبیاکس یزد اجرای سقف کوبیاکس تهران

برای مطالعه بیشتر:

اجرای سقف کاذب

کناف کاری سقف

سقف کاذب مشبک

سقف کاذب دامپا

سقف کاذب گریلیوم

سقف کاذب شیشه ای

اجرای سقف کشسان

سقف آکوستیک

اجرای سقف کاذب پی وی سی

سقف کاذب معرق

اجرای آسمان مجازی

سقف کاذب لوور

سقف کاذب تایل گچی

سقف کاذب طلقی

سقف آشپزخانه

سقف هال

سقف سرویس بهداشتی

قیمت هر شاخه میلگرد ۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.49 ( 5 نظر)

۲ نظر

  1. سلام اعتبار قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب را چه کسی تعیین می‌کند؟

  2. قرارداد پیمانکاری اجرای سقف کاذب رو به صورت تک تک برای هر طبقه باید نوشت یا کلی برای ساختمان کافیه!