استعلام قیمت
ثبت درخواست
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت

قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت
دانلود قرارداد پیمانکاری ساختمان

طرفین قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت

هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند که حضور نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی ضرورت دارد. طرفین قرارداد باید مدارک احراز هویت یکدیگر را کنترل نموده و توصیه می شود حتما یک نسخه کپی از آن برای خود نگاه دارند. اگر یکی از طرفین قرارداد (یا هردو طرف) شخص حقوقی باشد، کنترل مدارک (مدارک نمایندگی و حدود اختیارات وی) اهمیت بسیار بالاتری دارد.

نمونه متن تعیین طرفین قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

این قرارداد بین طرفین

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ………….. …… که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت ، تدقیق خدماتی است که پیمانکار باید حین و پس از اتمام قرارداد انجام دهد.  در این بند باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد.  در موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت باید نحوه تهیه مصالح ، نحوه اجرای پروژه با جزئیات کامل شرح داده شود و یا به نقشه و یا پیوست خاصی اشاره شود.

نمونه متن موضوع قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

نمونه قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت

تهیه مصالح و اجرای زیراساس و اساس ( زیرسازی و آسفالت ) پروژه ……………… به شرح ذیل:

۱- تهیه مصالح :

الف) تهیه مصالح زیر اساس ( مخلوط )

ب) تهیه مصالح اساس ( بیس )

۲- اجرای زیرسازی :

الف) بستر طبیعی شامل تسطیح , آب پاشی و کوبیدن تا تراکم ۸۵ درصد .

ب ) اجرای لایه زیراساس شامل تسطیح , رگلاژ , آب پاشی وکوبیدن تا تراکم ۹۵ درصد .

ج) اجرای لایه اساس شامل تسطیح , رگلاژ , آبپاشی و کوبیدن با تراکم ۹۵ درصد به بالا .

۳- اجرای روسازی :

الف) تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی MC2

ب) تهیه و اجرای آسفالت به ضخامت ۷ سانتی متر شامل ۴ سانتی متر آسفالت بیندر و ۳ سانتی متر آسفالت توپکا.

مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت که توسط کارفرما تعیین می شود و یا توسط پیمانکار پیشنهاد داده می شود و در نهایت بر روی مبلغ نهایی توافق صورت می گیرد. نحوه محاسبه مبلغ قرارداد بسته به نوع قرارداد متفاوت می باشد و در هرصورت باید هزینه تهیه مصالح و هزینه های بالاسری، سود پیمانکار، منابع انسانی و تجهیزات و … در نظر گرفته شود که می تواند به صورت کلی در متن قراداد ذکر شود و جزئیات به قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت پیوست شود و یا در متن به آن اشاره گردد. اگر تغییراتی مدنظر کارفرما در مبلغ قرارداد در آینده باشد (برای بحث تورم و تعدیل) بهتر است نحوه محاسبه آن در تبصره ای اشاره شود.

نمونه متن مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

۱- مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح زیراساس ( مخلوط ) از قرار هر تن …………………. ریال ناخالص جهت ………. مترمربع به ضخامت ۳۵ سانتی متر برآورد شده کلاً ………… ریال می باشد .

۲- مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح اساس ( بیس ) از قرار هر تن ………. ریال ناخالص جهت ……………… متر مربع به ضخامت ………….. سانتی متر برآورد شده کلاً …………………….. ریال می باشد .

۳- جهت بستر طبیعی از قرار هر متر مربع ……………… ریال بصورت ناخالص جهت …………. مترمربع برآورد شده کلاً به مبلغ …………. ریال می باشد .

۴- اجرای لایه زیراساس از قرار هرمتر مربع …………………….. ریال به صورت ناخالص جهت …………. مترمربع برآورد شده کلاً به مبلغ ……………….. ریال می باشد .

۵- اجرای لایه اساس از قرار هر متر مربع …………… ریال بصورت ناخالص جهت ……….. مترمربع برآورد شده کلاً به مبلغ …………… ریال می باشد .

۶- تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی ………….از قرار هر تن ……………… ریال ناخالص و برآورد کلی …………….. کیلوگرم …………… ریال می باشد .

۷- تهیه و اجرای آسفالت از قرار هر سانتی متر ضخامت ( سانتی متر ۱*متر۱ * متر۱ ) ………. ریال برآورد شده جهت ………. مترمربع به مبلغ ……………. ریال بطور ناخالص.

نحوه پرداخت

پس از توافق بر روی مبلغ قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت باید چگونگی روند پرداخت ­ها هم تصریح شود.  تعداد مراحل پرداخت و میزان پرداخت در هر مرحله و زمان پرداخت باید دقیقا مشخص شود. شرایط مختلف باید در تغییر نحوه پرداخت باید پیش بینی شود. هرچه این مرحله دقیق تر و با جزئیات بیشتر نوشته شود، در آینده از اختلافات احتمالی کاسته خواهد شد. کارفرما باید دقیقا مشخص کند که هزینه پیمانکار را چگونه پرداخت می کند، این پرداخت می تواند به صورت نقدی باشد و یا اوراق  و یا به هر طریق دیگری، که باید مشخصا در متن قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت به آن اشاره شود.

نمونه متن نحوه پرداخت در قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

جمع کل قرارداد ……………….. ریال می باشد . پیمانکار می تواند در سه مرحله صورت وضعیت موقت تهیه نموده و نهایتاً پس از اتمام کار صورت وضعیت قطعی را ارائه نماید .

پیمانکار موظف است جهت کارهای انجام شده هر ………….. روز یکبار طبق جداول و یا مبلغ تعیین شده در این قرارداد صورت وضعیت تهیه نماید و تحویل مسئولین مربوطه دهد و پس از رسیدگی توسط کارفرما و حداکثر ظرف مدت ……………. روز پس از تسلیم صورت وضعیت , مبلغ تأیید شده قابل پرداخت می باشد.

اسناد و مدارک تسلیمی به پیمانکار

همواره در زمان عقد قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت مدارک و اسنادی از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود و یا زمان مشخصی برای تحویل آن ها تعیین می شود. در شرایطی ممکن است مطالعاتی قبل از عقد قرارداد با پیمانکار حاضر در این قرارداد ، توسط کارفرما (یا مشاورین وی ) یا پیمانکار دیگری انجام شده باشد، و یا کارفرما انجام آن ها را به عهده بگیرد که در این مرحله به پیمانکار تحویل داده میشود و در قرارداد ذکر می گردد.

نمونه متن اسناد و مدارک تحویلی به پیمانکار در قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

۱- قرارداد حاضر

۲- نقشه های اجرایی و دفترچه جزئیات

۳- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرای کار توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت

مشخصات فنی

در قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت بخشی از متن قرارداد (یا به صورت پیوست) به تشریح مشخصات فنی مواد و مصالح مورد استفاده اختصاص می یابد. تشریح دقیق مشخصات فنی از سو استفاده پیمانکار و بکارگیری مصالح بی کیفیت جلوگیری می کند و نمی تواند کلی گویی در مورد مصالح مصرفی را دست آویز دفاع از خود نماید. از طرف دیگر ممکن است کارفرما تقاضای بکارگیری مصالح بسیار گران یا خاص را داشته باشد که خصوصا در قراردادهایی که تامین مصالح با پیمانکار است (PC و یا EPC) مشکلات عدیده ای برای پیمانکار ایجاد می کند.

نمونه متن مشخصات فنی در قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

۱- تهیه و اجرای اندود قیری پریمکت ( اندود نفوذی زیر آسفالت) در محوطه سازی ها به ازاء هر متر مربع ……………… کیلوگرم قیر استفاده شود .

۲- قیر قابل مصرف …………….. می باشد .

۳- اجرای اندود قیر پریمکت روی سطوح خیس و یا حین بارندگی اکیداً ممنوع است .

۴- حداقل زمان لازم برای نفوذ اندود پریمکت …………… ساعت می باشد .

۵- نوع قیر مصرفی ……………………………….. می باشد .

۶- درجه حرارت پخش قیر بین …………….. درجه سانتیگراد می باشد

۷- اجرای آسفالت در سطوح خیس و بارانی اکیداً ممنوع بوده و حداقل درجه حرارت آسفالت در زمان اجرا ۱۳۰ تا ۱۳۵ درجه سانتی گراد باشد .

۸- پس از اجرای آسفالت محوطه کوبیدگی با غلطک حداقل ۸ تنی الزامی است .

۹- ریختن پودر سنگ و غلطک مجدد در پایان کار ( برای پوشاندن حفره های زیر سطح آسفالت ) الزامی است.

مدت انجام کار

مدت انجام کار یکی از بحث برانگیزترین موارد اختلاف بین پیمانکار اجرای آسفالت و کارفرماست. این مورد در هنگام وصول مطالبات پیمانکار و محاسبه میزان تاخیرات قراداد پیمانکاری اجرای آسفالت باعث بروز دعوا و اختلافات می شود. در این بند باید به صورت دقیق مدت زمان انجام کار به روز ، تاریخ شروع و پایان مشخص شود. باید نوع و معنی روز کاری کارگاه مشخص شود و در نظر گرفتن تعطیلات رسمی و یا غیر رسمی تعیین گردد. نحوه جریمه تاخیرات پیمانکار اجرای آسفالت نیز در این بند مشخص می گردد. مشخص کردن روزهای کاری و تعطیل کارگاه می تواند موارد بروز اختلاف در زمان محاسبه تاخیرات را کاهش دهد. به عنوان مثال بعضی از کارفرمایان حق هیچگونه تعطیلی کارگاه در تعطیلات رسمی و تقویمی را به پیمانکار نمی دهند. یا برخی از آن ها روزهای مشخصی مانند عاشورا و یا عید نوروز را به صورت مشخص جهت تعطیلی در قرارداد به صورت تبصره قید میکنند.

نمونه متن بخش مدت انجام کار در قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

مدت انجام کار در این قرارداد ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد ضمناً چنانچه پیمانکار بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

تبصره : هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

قرارداد پیمانکاری ساختمان

نگهداری از کارهای انجام شده

در قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت که هم مدت قرارداد نسبتا طولانی می باشد و هم کارگاه مکان بسته ای نبوده و معمولا امکان ایجاد خسارت به کارهای انجام شده و یا تحویل داده شده به کارفرما وجود دارد، باید مسئول حفظ و حراست از پروژه (چه قسمت های تحویل قطعی شده و چه سایر قسمت ها ) به طور دقیق در این بند مشخص شود.

نمونه متن بخش نگهداری از کارهای انجام شده در قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

کارهای انجام شده و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار موظف است آنها را به صورت مطلوب نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید.

تعهدات پیمانکار

این بند مهم ترین بند در قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت است. در واقع وظایف اصلی پیمانکار اجرای آسفالت در این بند مشخص می شود. در این بند ‌باید تاکید شود که اجرای پروژه به نحوی که از لحاظ فنی و مالی مورد نظر کارفرما بوده است، مهم‌ترین تعهد پیمانکار اجرای آسفالت است. برای انجام پروژه باید پیمانکار متعهد باشد که کارگاه ، تجهیزات و اجناس مورد نیاز را از کارفرما تحویل گرفته و در حفظ و نگهداری و جلوگیری از اتلاف و اسراف آن کوشش کند. در این بند تمامی تعهدات پیمانکار اجرای آسفالت اعم از اجرایی ، مالی ، حقوقی و زمانی به طور دقیق مشخص می شود.

نمونه متن تعهدات پیمانکار در قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده و بدیهی است مواردی که در نقشه ها مشخص نگردیده , دستورکارهای دستگاه نظارت ملاک عمل خواهد بود و هزینه اینگونه موارد جزء قرارداد منظور خواهد شد.

۲- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……………….. ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .

۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.

۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

۶- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

۷- پیمانکار حق واگذاری کار را به غیر ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت.

۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت , ابزار , ماشین آلات , مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل و ….. نموه در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است. 

۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد.

۱۰- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد. حداکثر ظرف مدت …………. ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را بکار گمارد.

۱۱- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

۱۲- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمناً رعایت مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.

۱۳- پیمانکار تعهد می نماید که کارهای موضوع قرارداد را برابر نقشه ها و مشخصات داده شده مطابق برنامه پیشرفت کار و دستورات کارفرما با تأیید دستگاه نظارت به نحو احسن انجام و از افراد کارآزموده و با تجربه در کار استفاده نماید.

۱۴- پیمانکار مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را به عهده گرفته و در مورد خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود.

۱۵- پیمانکار موظف ا ست جهت اجرای آسفالت از دستگاه فینیشر ( پخش آسفالت ) استفاده کند.

قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت

موارد فسخ قرارداد

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت معمولا اعمالی است که درصورت وقوع از طرف پیمانکار، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. توجه شود که قراردادها می توانند بنا به شرایط و خواست طرفین نوشته شده و پیمانکار نیز می تواند در شرایطی برای خود حق فسخ یا انصراف درخواست نماید. اما به صورت کلی مواردی مانند تاخیر در شروع پروژه، واگذاری پیمانکاری اجرای آسفالت به شخصی دیگر به طور کلی، غیبت غیرموجه در حین عملیات و یا عدم اجرای دقیق تعهدات قراردادی و قانونی می‌تواند برای کارفرما حق فسخ ایجاد کند. معمولا پیمانکار نیز می تواند مواردی مانند تاخیر در تحویل زمین یا کارگاه و یا هرگونه تجهیزاتی که جزو تعهدات کارفرما بوده است یا تاخیر در پرداخت ها را حقی برای فسخ قرارداد از جانب خود قرار دهد. در نگارش مفاد این بند باید هر دو طرف نهایت دقت و آینده نگری را داشته باشند چرا که در صورت عدم محاسبات درست مالی و زمانی از طرف پیمانکار و امضای این مفاد می تواند وی را به ورشکستگی و پرداخت خسارات سنگین برساند.

نمونه متن موارد فسخ قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

۳- تأخیر در شروع بکار بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۴- تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار بنماید.

۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

موارد متفرقه

این بند برای کاهش مفاد قرارداد و گنجاندن مواردی که احتمال وقوع آن ها کمتر است به صورت موارد متفرقه می تواند در متن قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت گنجانده شود. دقت شود که هرچه متن قرارداد با جزئیات بیشتری نگارش شود در آینده از اختلافات کاسته خواهد شد و راه را بر افراد سودجو خواهد بست. در این بخش از قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت معمولا به نحوه حل اختلافات (درصورت بروز) و یا وقوع شرایط اضطراری و غیر قابل پیش بینی مانند جنگ ، بیماری های واگیردار سراسری ، حوادث طبیعی و امثالهم که شرایط کار را تغییر میدهند و کنترل آن از اختیار طرفین خارج است، اشاره می شود.

نمونه متن بخش موارد متفرقه قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

۱- موارد اضطراری از قبیل جنگ , زلزله , عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است.

۲- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد.

۳- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین خواهد بود.

تضمین حسن انجام کار

در قراردادهایی که به صورت صورت وضعیت پرداخت می شوند، که قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت معمولا از این جمله می باشد، همواره بند تضمین حسن انجام کار لحاظ می گردد. این بند به این معنی است که در هر بار پرداخت کارفرما مبلغی کمتر از میزان صورت وضعیت پیمانکار به وی پرداخت می کند و درصدی از آن را به جهت اطمینان از اجرای صحیح کار (یا همان حسن انجام کار) نزد خود نگاه می دارد. این مبلغ پس از اینکه کار انجام شده از طرف کارفرما ( یا دستگاه نظارتی وی) تایید شد به حساب پیمانکار واریز می گردد.

نمونه متن بخش تضمین حسن انجام کار قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار مبلغ ۱۰ درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد دارد.

تبصره : هرگاه قبل از پایان یافتن موضوع قرارداد مفاد قرارداد فسخ گردد در صورت وضعیت قطعی پیمانکار براساس نرخ های تعیین شده در قرارداد رسیدگی و پس از تأیید و کسر ۱۰ درصد از مبلغ کار انجام شده پرداخت می گردد. بدیهی است ۱۰ درصد کسر گردیده به عنوان جبران ضرر و زیان بطور قطعی نزد کارفرما باقی خواهد ماند.

اقامتگاه و شماره تماس طرفین

در هر قراردادی ممکن است به هر دلیل طرفین قرارداد نیاز به ارسال نامه (ایمیل ، فکس ، تلفن و …) و یا اخطاریه (اعم از اخطاریه های قانونی و یا ابلاغیه های قضایی) داشته باشند. هیچگاه نباید به آدرس های شفاهی و گفتگوهای دوستانه اکتفا شود و حتما در متن قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت از طرفین آدرس دقیق (که می تواند شامل آدرس محل سکونت، تلفن و یا آدرس ایمیل و … نیز باشد) گرفته شود. این بند شاید به ظاهر بی اهمیت جلوه کند اما نبود آن در دعاوی می تواند مشکلات عدیده ای اعم از ادعای طرف خاطی مبنی بر عدم دریافت هیچ اعلانی از طرف دوم شود.

نمونه متن بخش آدرس و نحوه تماس طرفین قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

اقامتگاه کارفرما :

اقامتگاه پیمانکار :

تبصره ۱: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود.

دانلود قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت

نسخه های قرارداد

هر قراردادی اعم از قراردادهای پیمانکاری باید حداقل به تعداد طرفین در نسخه های متحد الشکل تنظیم گردد. دقت شود که کپی قرارداد امضا شده در محاکم قضایی ارزش قرارداد اصلی را نخواهد داشت. پس حتما حتی اگر به هر دلیل قرارداد کپی میکنید ، پس از تهیه کپی رو آن نیز امضای اشخاص گرفته شده و عبارت “کپی برابر اصل است” ذکر گردد. در این بند از قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت معمولا به تعداد مفاد و بندهای قرارداد، تعداد پیوست ها (اگر وجود داشته باشد) ، زبان قرارداد و تعداد نسخ اشاره می شود.

نمونه متن بخش نسخه های قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت در ادامه آمده است:

 این قرارداد در  ……… ماده،  تعداد …… پیوست، به زبان فارسی و در  ….. نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ   ……….. به امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

در انتهای متن قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت نیز طرفین قرارداد (که در ابتدای متن قرارداد معرفی شده اند) باید نام و نام خانوادگی (به صورت کامل همراه با پسوند و پیشوند) نوشته و امضا کنند. درصورت داشتن مهر نیز طرفین باید روی امضای خود را مهر نمایند ، وجود مهر علی الخصوص در قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت بین اشخاص حقوقی اهمیت می یابد. نوشتن تاریخ در قسمت مهر و امضا نیز خالی از لطف نمی باشد و می تواند از احتمال مطرح شدن ادعاهای خلاف واقع در آینده از هر یک از طرفین قرارداد جلوگیری کند.

نام و نام خانوادگی و سمت کارفرما                                           نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

            مهر و امضا                                                                                 مهر و امضا

               تاریخ                                                                                        تاریخ

اجرای سقف یوبوت تبریز اجرای سقف یوبوت بجنورد اجرای سقف یوبوت کرمانشاه اجرای سقف یوبوت ارومیه اجرای سقف یوبوت اهواز اجرای سقف یوبوت یاسوج اجرای سقف یوبوت اردبیل اجرای سقف یوبوت زنجان اجرای سقف یوبوت گرگان اجرای سقف یوبوت اصفهان اجرای سقف یوبوت سمنان اجرای سقف یوبوت رشت اجرای سقف یوبوت کرج اجرای سقف یوبوت زاهدان اجرای سقف یوبوت خرم آباد اجرای سقف یوبوت ایلام اجرای سقف یوبوت شیراز اجرای سقف یوبوت ساری اجرای سقف یوبوت بوشهر اجرای سقف یوبوت قزوین اجرای سقف یوبوت اراک اجرای سقف یوبوت شهرکرد اجرای سقف یوبوت قم اجرای سقف یوبوت بندرعباس اجرای سقف یوبوت بیرجند اجرای سقف یوبوت سنندج اجرای سقف یوبوت همدان اجرای سقف یوبوت مشهد اجرای سقف یوبوت کرمان اجرای سقف یوبوت یزد اجرای سقف یوبوت تهران

برای مطالعه بیشتر:

اجرای آسفالت

ماشین آلات ساختمانی

طراحی پروژه های راه و ترابری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.55 ( 7 نظر)

۲ نظر

  1. سلام در پیوست یا در بندهای قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت باید نوع مواد و درجه کیفیت اون ها مشخص بشه یا خیر همیچین چیزی رو در قراردادهای پیمانکاری نداریم؟؟!

  2. سلام قرارداد پیمانکاری اجرای آسفالت فقط نوشتن و امضا از طرف طرفین کفایت می کنه یا باید یه جایی هم ثبت بشه!