استعلام قیمت
۰۲۱-۵۴۴۰۶۰۱۲
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

قیمت ورق سیاه گیلان

قیمت ورق سیاه گیلان
قیمت ورق سیاه گیلان

قیمت ورق سیاه گیلان بستگی به ضخامت، ابعاد، حالت و محل بارگیری آن دارد. قیمت ورق سیاه گیلان در ادامه براساس ضخامت و ابعاد و دیگر مشخصات آن ذکر شده است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  2 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۲ میلی متر و ابعاد ۱ متر در حالت رول، ۱۷۵۲۹ تومان است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۲ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان با قیمت ۱۹۱۰۷ تومان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  2 با ابعاد ۱.۲۵

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۲ میلی متر و ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت رول،  در سایت عمران مدرن آورده شده است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۲ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان از بنگاه تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  2.5 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۲.۵ میلی متر و ابعاد ۱ متر در حالت رول، ۱۷۵۲۹ تومان است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۲.۵ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان با قیمت ۱۹۱۰۷ تومان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  3 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۳ میلی متر و ابعاد ۱ متر در حالت رول، ۱۷۵۲۹ تومان است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۳ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان با قیمت ۱۹۱۰۷ تومان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  4 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۴ میلی متر و ابعاد ۱ متر در حالت رول، ۱۷۵۲۹ تومان است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۴ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان با قیمت ۱۹۱۰۷ تومان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان
قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  4 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  4 با ابعاد ۱.۲۵

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۴ میلی متر و ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت رول،  در سایت عمران مدرن آورده شده است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۴ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  4 با ابعاد ۱.۲۵

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۴ میلی متر و ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت رول،  در سایت عمران مدرن آورده شده است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۴ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان از بنگاه تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  5 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۵ میلی متر و ابعاد ۱ متر در حالت رول، ۱۷۵۲۹ تومان است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۵ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان با قیمت ۱۹۱۰۷ تومان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  6 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۶ میلی متر و ابعاد ۱ متر در حالت رول، ۱۷۲۸۸ تومان است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۶ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان با قیمت ۱۸۸۴۴ تومان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  6 با ابعاد ۱.۲۵

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۶ میلی متر و ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت رول،  در سایت عمران مدرن آورده شده است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۶ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان از بنگاه تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  6 با ابعاد ۱.۲۵

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۶ میلی متر و ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت رول،  در سایت عمران مدرن آورده شده است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۶ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  6 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۶ میلی متر و ابعاد ۱ متر در حالت رول،  در سایت عمران مدرن آورده شده است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۶ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان از بنگاه تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  8 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد ۱ متر در حالت رول، ۱۷۲۸۸ تومان است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۸ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان با قیمت ۱۸۸۴۴ تومان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  8 با ابعاد ۱.۲۵

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت رول، ۱۷۵۶۸ تومان است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۸ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان با قیمت ۱۹۱۴۹ تومان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  8 با ابعاد ۱.۲۵

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت رول،  در سایت عمران مدرن آورده شده است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۸ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان از بنگاه تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  8 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۸ میلی متر و ابعاد ۱ متر در حالت رول،  در سایت عمران مدرن آورده شده است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۸ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان از بنگاه تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  10 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد ۱ متر در حالت رول، ۱۶,۸۳۴ تومان است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۱۰ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان با قیمت ۱۸۳۴۹ تومان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  10 با ابعاد ۱.۲۵

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت رول، ۱۷۱۱۰ تومان است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۱۰ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان با قیمت ۱۸۶۵۰ تومان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  10 با ابعاد ۱.۲۵

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت رول،  در سایت عمران مدرن آورده شده است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۱۰ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان از بنگاه تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  10 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۱۰ میلی متر و ابعاد ۱ متر در حالت رول،  در سایت عمران مدرن آورده شده است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۱۰ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان از بنگاه تهران قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان
قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  10 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  12 با ابعاد ۱.۲۵

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۱۲ میلی متر و ابعاد ۱.۲۵ متر در حالت رول، ۱۷۱۱۰ تومان است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۱۲ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان با قیمت ۱۸۶۵۰ تومان از کارخانه قابل بارگیری است.

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت  12 با ابعاد ۱

قیمت ورق سیاه گیلان با ضخامت ۱۲ میلی متر و ابعاد ۱ متر در حالت رول،  در سایت عمران مدرن آورده شده است. با محاسبه ۹ درصد ارزش افزوده ورق سیاه ۱۲ گیلان محصول کارخانه فولاد گیلان از کارخانه قابل بارگیری است.

ورق سیاه ورق ۲ میل سیاه قیمت ورق سیاه ۳ میل

برای مطالعه بیشتر:

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه کاویان قیمت ورق سیاه گیلان قیمت ورق فولادی st37 قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه برش خورده قیمت ورق سیاه اصفهان قیمت ورق اکسین قیمت ورق st37 اکسین قیمت ورق st37 اصفهان قیمت هر کیلو ورق سیاه قیمت ورق st52 ورق سیاه st37 قیمت ورق st37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه امتیازی می‌دهید؟

امتیاز کاربران: 4.7 ( 5 نظر)